Suomeksi
Rekommendation
Arbetarskydd och samarbete

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige

§ 1 Uppsägningsskydd

Arbetsgivaren får säga upp en arbetarskyddsfullmäktigs tjänsteförhållande eller arbetsavtal endast på de grunder som anges i lagen (hänvisningsbestämmelse).

Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtal hävs och arbetarskyddsfullmäktigen bestrider hävningen, ska arbetsgivaren till arbetarskyddsfullmäktigen betala ett belopp som motsvarar en månads lön, förutsatt att talan i ärendet väcks inom fyra veckor från att arbetsavtalet hävdes.

Om en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtalsförhållande har avslutats i strid med detta avtal, ska arbetsgivaren i ersättning betala arbetarskyddsfullmäktigen minst 10 och högst 30 månaders lön. Ersättningen ska bestämmas enligt de grunder som anges i arbetsavtalslagen.

§ 2 Ersättning till arbetarskyddsfullmäktig

Till den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen betalas en ersättning . Ersättningen utgör ordinarie lön. ***

Om arbetarskyddsfullmäktigen på grund av ett tillfälligt hinder inte kan sköta sina uppgifter, sköter en ersättare de av arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter som inte kan vänta tills arbetarskyddsfullmäktigens hinder upphör (29 § 3 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006).

Om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig, betalas arbetarskyddsfullmäktigens ersättare denna ersättning efter att den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens hinder har pågått utan avbrott i minst en månad, men högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag.

§ 3 Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller från underskriftsdatum och tills vidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

§ 4 Arbetsfredsbestämmelse

Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

Vidare är en förening som är bunden av tjänste- och arbetskollektivavtalet skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare och arbetstagare som avtalet gäller inte bryter mot den ovan avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet för tjänsteinnehavar- och arbetstagarföreningar innebär också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd och inte heller på något annat sätt medverka till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få ett slut på dem.

Helsingfors den 24 november 2011

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF
KOMMUNFACKETS UNION RF
TEKNIK OCH HÄLSA FKT RF
TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF

*** Ersättningens storlek har fastställts i AKTA kap. IX, som finns i bilaga 5 till KT:s cirkulär 5/2022.

Enligt avtalet är ersättningen till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfullmäktig 99 euro i månaden från 1.6.2022.

Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 273 euro. Denna förhöjda ersättning gäller till avtalsperiodens slut.

Kapitel IX Uppsägningsskydd och ersättning för en arbetarskyddsfullmäktig. KT:s cirkulär 5/2022 bilaga 5 (pdf) >


Sidan har uppdaterats 9.9.2022 genom korrigering av ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig.