Suomeksi
Rekommendation
Arbetshälsa

Rekommendation om handläggning av missbruksproblem inom den kommunala förvaltningen

§ 1 Rekommendationens syfte och mål

För att upprätthålla personalens arbetsförmåga och välbefinnande, utveckla en produktiv och välfungerande arbetsplats samt förbättra arbetslivskvaliteten inom den kommunala förvaltningen rekommenderas ett välplanerat, målinriktat och långsiktigt program för hantering av problem vid missbruk av alkohol eller droger. Programmet består av både förebyggande åtgärder och vårdhänvisning. Det är meningen att kommunerna och samkommunerna utifrån det bifogade programmet tar fram ett eget lokalt program som komplement till rekommendationen.

Utgångspunkten är att alla parter inser att berusningsmedel utgör en betydande risk för hela arbetsplatsen och dess verksamhet. Varje anställd är skyldig att både för egen del och inom arbetsenheten försöka förhindra att berusningsmedel används på ett sätt som är till men för arbetsplatsen.

§ 2 Berusningsmedel och missbruk av dem på arbetsplatsen

Behandling av missbruksfrågor hör till företagshälsovårds- och arbetarskyddspersonalens samt personaladministrationens uppgifter. I arbetslivet är det alkohol som missbrukas mest och som följaktligen ger upphov till de största problemen. Missbruksproblemen omfattar även de risker som uppkommer på grund av medicinbruk, blandmissbruk av alkohol och mediciner, missbruk av narkotika och andra droger samt annat bruk av beroendeframkallande medel.

Arbetstagaren bär själv det primära ansvaret för sin hälsa och arbetsförmåga. Chefens och i vidare mening arbetskamraternas ansvar är sekundärt.

De anställda bör vara på det klara med vilka risker som är förbundna med en riklig användning av berusningsmedel, även om några skador ännu inte syns. Personer i riskzonen bör redan på ett tidigt stadium erbjudas program för frivillig förändring. Programmen syftar till att skapa förutsättningar för missbrukare att minska användningen av eller helt avstå från berusningsmedel.

En anställd som är beroende av eller har andra problem med berusningsmedel bör på ett tidigt stadium erbjudas vård och rehabilitering. Genom att man ger den anställde fakta, stärker förtroendet och utvecklar samarbetet blir det lättare för honom eller henne att självmant anlita service för missbrukare och att söka vård. Samtidigt blir situationer av vårdhänvisning lättare. Det är speciellt viktigt att missbrukaren blir informerad om de vårdtjänster som står till förfogande.

§ 3 Tillvägagångssätt vid störande och problemskapande användning av berusningsmedel

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren bör på eget initiativ vidta åtgärder för att få sitt missbruk under kontroll. Om han eller hon inte självmant gör något för att få en ändring till stånd, övergår ansvaret på chefen.

Arbetsgivaren ansvarar inom sina lokaliteter för kundernas säkerhet och för att de som arbetar på arbetsplatsen är trygga i sitt arbete. Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare uppträder i påverkat tillstånd på arbetsplatsen eller nyttjar berusningsmedel där, bör arbetsgivaren avlägsna honom eller henne därifrån. Samtidigt bör arbetsgivaren överväga om han eller hon ska ge en skriftlig varning eller om det i detta fall finns en grundad anledning att häva eller säga upp anställningen med beaktande av 7 kap. 2 § ja 8 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) samt 8 kap.l 35 § och 41 § i lagen om kommunala tjänste-innehavare (304/2003). Lön betalas inte för frånvarotid som beror på att den anställde avlägsnats från arbetsplatsen för att han eller hon nyttjat berusningsmedel.

När missbruket är störande är det chefens uppgift att ta upp frågan och sätta in de åtgärder som behövs. Vid vårdhänvisning ansvarar chefen för att en vårdplan utarbetas i samarbete med företagshälsovårdaren, missbrukaren och den institution som erbjuder vårdtjänster. Chefen ansvarar även för att ett avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare träffas mellan arbetsgivaren och den som hänvisats till vård (avtalsmall bifogas).

När en tjänsteinnehavare eller arbetstagare frivilligt söker vård som bägge parterna godkänt, kan han eller hon enligt prövning beviljas tjänstledighet/arbetsledighet. Frågan om lön under tjänstledigheten avgörs enligt kap. 5 § 2 mom. 9 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet eller prövas separat. Om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren visar ett godtagbart läkarintyg över sin arbetsoförmåga, i regel utfärdat av företagsläkaren, och om det anses vara fråga om en sjukdom, avgörs frågan om lön under tjänstledigheten/arbetsledigheten på basis av bestämmelserna i respektive tjänste- och arbetskollektivavtal.

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan inte tvingas att söka vård, utan vårdhänvisningen är en chans som arbetsgivaren ger den som har missbruksproblem. Under vården avhåller sig arbetsgivaren i regel från att vidta åtgärder för att häva anställningsförhållandet eller säga upp den anställde. Om den anställde avbryter den överenskomna vårdhänvisningen kan arbetsgivaren överväga huruvida anställningen ska fortgå eller ej. Om vårdhänvisningen har avbrutits av skäl som beror på tjänsteinnehavaren/arbetstagaren eller om han eller hon efter en vårdhänvisningsperiod uppträder i påverkat tillstånd på arbetsplatsen eller trots förbud nyttjar berusningsmedel där, kan arbetsgivaren förnya vårdhänvisningen eller vidta sådana åtgärder för att avsluta anställningen som anges i lagen om arbetsavtal och lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet.

Enligt 8 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) kan arbetsgivaren häva ett arbetsavtal, om inte omständigheterna ger anledning att bedöma saken på något annat sätt. Rätten gäller särskilt när arbetstagaren genom sin nonchalans äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, uppträder berusad på arbetsplatsen eller trots förbud nyttjar berusningsmedel där. Enligt 41 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) kan en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande upplösas om han eller hon gör sig skyldig till grov överträdelse av sin tjänsteplikt eller försummar den. Kommunen kan säga upp anställningen av skäl som beror på tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren om skälen är synnerligen vägande.

I kap. 9 47 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare finns bestämmelser om avstängning från tjänsteutövning.

Enligt 8 kap. 35 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare får en tjänsteinnehavare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet dock inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

§ 4 Verkställande av rekommendationen

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna för den kommunala sektorn AKAVA-OS rf, Kommunfackets union rf, Förhandlingsorganisationen för Kommunal Teknik och Grundservice FKT rf och Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO rf har tillsammans utarbetat rekommendationen om handläggning av missbruksproblem inom den kommunala förvaltningen. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar kommunerna och samkommunerna att följa de principer och anvisningar som ges i rekommendationen. Vid behov ger Kommunala arbetsmarknadsverket närmare anvisningar om hur rekommendationen bör tillämpas.

Kommunerna och samkommunerna planerar de arrangemang och förfaranden som behövs för att programmet för missbruksproblem ska kunna fullföljas.

Helsingfors den 12 februari 1997

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
AKAVA-OS RF
KOMMUNFACKETS UNION RF
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR KOMMUNAL TEKNIK OCH GRUNDSERVICE FKT RF
TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF

 

BILAGOR

Bilaga 1: Program för missbruksproblem inom kommunen/samkommunen
Bilaga 2: Avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare

(KT:s cirkulär A5/1997)

Hänvisningar till lagar och avtal har uppdaterats i rekommendationen, men innehållet har inte ändrats


BILAGA 1

Program för missbruksproblem inom kommunen/samkommunen

Allmänt

Detta program för missbruksproblem kan användas som sådant eller som underlag för att ta fram ett lokalt program.

I produktionen av kommunala tjänster spelar den mänskliga arbetsinsatsen en central roll. Förebyggande av missbruksproblem, vilket utgör ett led i verksamheten som upprätthåller arbetsförmågan, är därför en viktig faktor när det gäller att förbättra resultaten inom de kommunala organisationerna.

Eftersom kommunerna bedriver verksamhet av många olika slag kommer riskerna med missbruk av berusningsmedel på arbetsplatserna inom kommunalförvaltningen till uttryck på olika sätt, t.ex. i form av felaktiga prestationer, olycksfall i arbete, förseningar och dröjsmål, dålig service, förlorat anseende osv. För att kunna fullgöra sina serviceåligganden på ett adekvat sätt bör kommunen ha ett välplanerat, målinriktat och långsiktigt program för missbruksproblem.

Programmets syfte

Programmet för missbruksproblem inom kommunalförvaltningen syftar till att upprätthålla personalens arbetsförmåga och välbefinnande, utveckla en produktiv och välfungerande arbetsplats samt höja arbetslivskvaliteten.

Utgångspunkten är att alla parter inser att berusningsmedel utgör en väsentlig risk för hela arbetsplatsens verksamhet och att alla anställda är skyldiga att både för egen del och bland sina arbetskamrater motarbeta sådant nyttjande av berusningsmedel som är till men för arbetsplatsen, samt att arbeta för en konstruktiv lösning på problemsituationer, så att de goda förhållandena kan bevaras eller återställas.

Programmet gäller hela personalen

Programmet och ansvaret för att det fullföljs gäller hela personalen. Att utarbeta ett program och sätta det i verket utgör en del av arbetsuppgifterna för företagshälsovårds- och arbetarskyddspersonalen samt personaladministrationen.

Förebyggande verksamhet är av primär betydelse för att verksamheten ska lyckas. Målgruppen är hela personalen, och syftet är att ge större insikter och kunskaper, främja attityder som är gynnsamma för arbetslivet och initiera en öppen diskussion.

De anställda bör vara medvetna om de risker som är förbundna med ett rikligt bruk av berusningsmedel, även i det fall att några skador ännu inte blivit synliga. Personer med riskbeteende bör redan på ett tidigt stadium erbjudas program för frivillig förändring, vilka syftar till att ge dem förmåga att minska bruket av berusningsmedel eller att helt sluta använda dessa medel.

De som redan har ett missbruksproblem och är beroende av berusningsmedel erbjuds vård och rehabilitering. De bör uppmuntras att självmant anlita missbrukarvårdstjänster och söka vård. Samarbetet i vårdhänvisningssituationer bör också utvecklas.

Förebyggande verksamhet

Frågor som gäller missbruk av berusningsmedel behandlas som en del av den verksamhet som syftar till att utveckla arbetet och arbetsplatsen och som en del av samarbetsförfarandet enligt det allmänna avtalet, inskolningen och arbetsinstruktionerna, personalutbildningen och arbetshandledningen, arbetarskyddet och tjänsterna inom företagshälsovården.

Insatser som redan i sig minskar de riskfaktorer som på en arbetsplats kan leda till nyttjande av berusningsmedel är att man utvecklar arbetsplatsen fortgående och med helheten för ögonen och att man samtidigt aktivt går in för att höja personalens arbetsförmåga och välbefinnande.

Den förebyggande verksamheten innefattar åtgärder av följande slag:

 1. att genom information och upplysning påverka hela personalen och de allmänna attityderna,
 2. att ge riskgrupperna färdigheter att själva observera och förändra sitt bruk av berusningsmedel,
 3. att skapa en atmosfär där personer med svårartade missbruks- och beroendeproblem självmant kan söka vård eller, när situationen så kräver, där den officiella vårdhänvisningen kan inledas så smidigt som möjligt.

Åtgärder i problemsituationer

Kunskap

De tidigaste och vanligaste problemsituationerna beror på bristfällig kunskap eller felaktiga attityder. Situationer av det här slaget avhjälps främst genom ökad kunskap. När en arbetstagare eller chef märker att han eller hon agerat på ett sätt som strider mot spelreglerna eller som är till men för arbetsplatsen finns det skäl att ta reda på hur liknande situationer kan undvikas i fortsättningen. Om det är en arbetskamrat eller chef som tar upp saken bör han eller hon göra personen i fråga uppmärksam på vad som gäller på arbetsplatsen och vad det underliggande problemet är.

Arbetsgivaren ansvarar inom sina lokaliteter för kundernas säkerhet och för att de som arbetar i arbetsgivarens arbetslokal kan vara trygga i sitt arbete. Det är arbetsgivarens sak att från arbetsplatsen avlägsna personer som uppträder berusade eller använder berusningsmedel på arbetsplatsen.

Vid olägenheter och problemsituationer bör man alltid se över personalens handlingsmönster och insikter om missbruksproblem överlag: om dessa bidragit till ett överdrivet bruk för en eller flera anställda eller om de inte ger tillräcklig handlingsberedskap, bör åtgärder sättas in för att utveckla dem.

Färdigheter

Är det fråga om upprepade olägenheter eller överträdelser av spelreglerna tas frågan upp till utredning såsom ovan, men nu läggs tyngden på ett mer metodiskt program för frivillig förändring i syfte att minska riskbeteendet och de negativa verkningarna samt återställa arbetsförmågan och öka kontrollen över det beteende som ligger bakom problemsituationerna. Arbetskamraternas och chefernas uppgift är att stödja den enskilde vid de första stegen mot en förändring.

Vård

Om olägenheterna är fortgående och problemen svårartade tas frågan upp till utredning på samma sätt som ovan, men nu bedöms de frivilliga försöken till förändring, och olika slag av vårdtjänster presenteras. Det grundläggande målet är att den anställde självmant söker vård. Vid behov sätts vårdhänvisning in. Arbetskamraternas uppgift är att stödja sin kollega vid de första stegen mot en förändring och genomgång av vårdprocessen. Om missbrukaren vägrar acceptera vårdhänvisningen aktualiseras de åtgärder som arbetsgivaren ensidigt kan vidta. Dessa anges närmare i § 3 i rekommendationen.

Allmänna principer

Den som ska få missbrukarvård är skyldig att underteckna ett avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare och att handla i linje med detta. Den anställde ska omedelbart underrätta chefen, den som tillhandahåller tjänsten eller en eventuell namngiven kontaktperson om hinder och avbrott som uppkommer vid anlitandet av tjänsterna.

Arbetsgivaren har rätt att av den anställde, kontaktpersonen och den som tillhandahåller vårdtjänsterna få upplysningar om hur avtalet fullföljs. Om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren utan godtagbart skäl slutar anlita de överenskomna tjänsterna eller bryter mot överenskommelsen på något annat sätt, har arbetsgivaren rätt att handla i enlighet med lagen om arbetsavtal, tjänstestadgan, tjänste- och arbetskollektivavtalen och andra bestämmelser.

Arbetsgivaren bör tillsammans med den vårdbehövande göra upp en plan över hur de tjänster som ingår i vårdplanen ska anlitas i enlighet med allmänt godtagna vårdprinciper. Den som tillhandahåller tjänsterna bör få den information som behövs för att kartlägga situationen och är skyldig att underrätta företagshälsovården och arbetsgivaren om hinder och avbrott i samband med anlitandet av tjänsterna samt att följa principen om tystnadsplikt och konfidentiell behandling av uppgifter.

Programmet för missbruksproblem kan förses med bilagor av t.ex. följande slag:

Avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare
Bedömning av alkohol-/droganvändning
Vårdtjänster inom missbrukarvården


BILAGA 2

Avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare

Klientens namn .......................................................................................................

Tjänst/Befattning .....................................................................................................

Arbetsplats ..............................................................................................................

Arbetsplatsens adress samt telefon- och faxnummer .............................................

Kontaktperson, namn och telefonnummer ..............................................................

Den vårdtjänst avtalet gäller.....................................................................................

 

Avtalet är i kraft ___ / ___ – ___ / ___

 

Tilläggsutredning av situationen

Negativa effekter av missbruket, vilka kommit fram i klientens arbete

Tidigare missbrukarvård

__   de faktorer på arbetsplatsen som bidrar till missbruk har minskats

__   alkohol och droger har diskuterats och kunskapen om dem förbättrats

__   program för frivillig förändring har tillämpats

__   vård- och rehabiliteringstjänster har anlitats

__   annat; vad............................................................................................

Tidigare disciplinära åtgärder

__   har inte behövts

__   anmärkning har getts; när: .................................................................

__   skriftlig varning har getts; när: ............................................................

__   personen har avhållits från tjänsteutövning

__   annat, vad ..........................................................................................

Sammanställning av missbrukartjänsterna denna gång

__   beslut att minska de faktorer på arbetsplatsen som bidrar till missbruk

__   frågan diskuterats

__   kunskaperna om berusningsmedel har förbättrats

__   överenskommelse om program för frivillig förändring

__   överenskommelse om vård- och rehabiliteringstjänster

__   annat, vad ..........................................................................................

Disciplinära åtgärder denna gång

__   anmärkning ges

__   skriftlig varning ges

__   personen avhålls från arbetet

__   annat, vad .......................................................................................

Rättigheter och skyldigheter

Klientens rättigheter

 • att reda ut sina problem i enlighet med de avtal och principer som gäller för arbetsplatsen och vården
 • att enligt prövning få tjänstledighet/arbetsledighet under vården
 • att få stöd av arbetskamraterna för att kunna genomföra förändringen

Klientens skyldigheter

 • att vid samtycke till att anlita missbrukarvårdstjänster underteckna ett avtal om anlitande av vårdtjänster för missbrukare och att följa avtalet
 • att omedelbart underrätta kontaktpersonen, chefen och/eller den som tillhandahåller tjänsterna om eventuella hinder för eller avbrott i anlitandet av tjänsterna
 • att ge den som tillhandahåller missbrukarvårdstjänsterna rätt att ge arbetsgivaren uppgifter om hur klienten använt missbrukarvårdtjänsterna

Arbetsgivarens rättigheter

 • att av den vårdbehövande, kontaktpersonen och den som tillhandahåller tjänsterna få upplysningar om hur avtalet fullföljs
 • att, om den vårdbehövande utan godtagbart skäl slutar anlita de överenskomna tjänsterna eller annars bryter mot avtalet, ompröva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandets fortbestånd

Arbetsgivarens skyldigheter

 • att på arbetsplatsen genomföra ett program för missbruksproblem, vilket upprätthåller arbetsförmågan
 • att träffa avtal med den anställde om anlitande av missbrukarvårdstjänster
 • att ge den anställde möjlighet att anlita tjänsterna
 • att ge den som tillhandahåller tjänsterna de upplysningar som behövs för att kartlägga situationen
 • att iaktta principen om tystnadsplikt och konfidentiell behandling av uppgifter
 • att stödja upprätthållandet av den anställdes kapacitet och uppnådda förändringar under den period tjänsterna anlitas och även efteråt

Rättigheter för den som tillhandahåller vårdtjänster

 • att tillsammans med klienten och företrädaren för arbetsplatsen kartlägga situationen och att utifrån allmänt godkända vårdprinciper och vedertagen praxis lägga upp en plan över vilka tjänster som ska anlitas
 • att genomföra planen för anlitande av tjänster och få stöd av klientens arbetskamrater

Skyldigheter för den som tillhandahåller vårdtjänster

 • att handla enligt allmänt godtagna principer och vedertagen praxis
 • att underrätta kontaktpersonen och arbetsgivarens företrädare om hinder och avbrott i anlitandet av tjänsterna

Avtalsprinciper och underskrifter

Detta avtal har uppgjorts i två exemplar, det ena för klienten och det andra för arbetsgivaren. En kopia av avtalet ges till kontaktpersonen och till den som tillhandahåller missbrukarvårdstjänsterna.

Datum

..../.... ....   ..................................................................

 

Jag förbinder mig att anlita de vårdtjänster som anges i detta avtal.

 

............................................................................................
Klientens underskrift

 

Jag förbinder mig att handla i enlighet med detta avtal.

 

............................................................................................
Arbetsgivarens eller företrädarens underskrift