På svenska
Suositus
Työhyvinvointi

Suositus päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa

1 § Suosituksen tarkoitus ja tavoitteet

Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseksi sekä työelämän laadun parantamiseksi kunnallishallinnossa suositellaan toteutettavaksi suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä päihdeohjelmaa. Päihdeohjelma sisältää sekä ennalta ehkäisevät toimenpiteet että hoitoonohjauksen. Tarkoituksena on, että kunnat ja kuntayhtymät valmistelevat tätä suositusta täydentämään liitteenä olevan päihdeohjelman pohjalta oman paikallisen päihdeohjelmansa.

Lähtökohtana on, että kaikki osapuolet ymmärtävät päihteiden muodostavan merkittävän riskin koko työyhteisön toiminnalle. Työyhteisön jokaisen jäsenen velvollisuutena on sekä omakohtaisesti että yhteisössään pyrkiä ehkäisemään työyhteisöä haittaavaa päihteiden käyttöä.

2 § Päihteiden väärinkäyttö ja päihdeasiat työyhteisössä

Päihdeasioiden käsittely on osa työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön sekä henkilöstöhallinnon omaa toimintaa. Työelämän kannalta keskeisimmät päihderiskit aiheutuvat alkoholin käytöstä. Näkökulma sisältää myös ne riskit, jotka aiheutuvat lääkkeiden käytöstä, alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä, huumeiden käytöstä sekä muista päihteistä ja riippuvuuksista.

Työntekijällä itsellään on ensisijainen vastuu omasta terveydestään ja työkyvystään. Esimiehen ja laajemmin työyhteisön vastuu on vasta toissijaista.

Työyhteisössä on tiedostettava runsaaseen päihteiden käyttöön liittyvät riskit, vaikka käyttö ei vielä ilmenisikään näkyvinä haittoina. Riskikäyttäjille tarjotaan jo varhaisessa vaiheessa omatoimisen muutoksen ohjelmia eli taitoja, joiden avulla he voivat vähentää päihteiden käyttöään tai lopettaa sen kokonaan.

Päihdeongelmaisille ja päihteistä riippuvaisille tarjotaan ensi vaiheessa hoitoa ja kuntoutusta. Oma-aloitteista päihdepalvelujen käyttämistä ja hoitoon-hakeutumista sekä hoitoonohjaustilanteita helpotetaan tietoa ja luottamusta lisäämällä ja yhteistyötä kehittämällä. Erityisen tärkeää on lisätä tietämystä olemassa olevista päihdepalveluista.

3 § Käytännön menettelytavat päihdehaitta- ja ongelmatilanteissa

Viranhaltijan/työntekijän tulee oma-aloitteisesti ryhtyä toimenpiteisiin saadakseen päihteiden käyttönsä hallintaan. Jos viranhaltija/työntekijä ei oma-aloitteisesti käynnistä muutosta, siirtyy vastuu esimiehelle.

Työnantaja vastaa tiloissaan olevien asiakkaiden turvallisuudesta ja työtiloissaan työskentelevien työturvallisuudesta. Viranhaltijan/työntekijän esiintyessä päihtyneenä työpaikalla tai käyttäessä siellä päihteitä, työnantajan tulee poistaa asianomainen henkilö työpaikalta. Samalla työnantaja harkitsee, annetaanko kirjallinen varoitus vai onko ko. tapauksessa perusteltu syy purkaa tai irtisanoa palvelussuhde ottaen huomioon työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 2 §:n ja 8 luvun 1 §:n sekä lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 8 luvun 35 §:n ja 41 §:n säännökset. Päihteiden takia työpaikalta poistetun viranhaltijan/työntekijän poissaolo työpaikalta on palkatonta aikaa.

Esimiehen tehtävänä päihdehaittatilanteessa on ottaa asia puheeksi ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet. Hoitoonohjaustilanteessa esimiehen vastuulla on yhdessä työterveyshoitajan, hoitoonohjattavan ja hoitopalveluja tarjoavan tahon kanssa laatia hoitosuunnitelma ja huolehtia työnantajan ja hoitoonohjattavan välisen päihdepalvelujen käyttösopimuksen (sopimusmalli liitteenä) solmimisesta.

Viranhaltijan/työntekijän hakeutuessa vapaaehtoisesti osapuolten yhteisesti hyväksymään hoitoon, voidaan ao. päihdeongelmaiselle myöntää harkinnanvaraista virkavapautta/työlomaa. Virkavapauden palkallisuus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 5 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan tai palkallisuus harkitaan erikseen. Mikäli viranhaltija/työntekijä esittää hyväksyttävän, yleensä työterveyslääkärin antaman lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestään ja kysymyksessä on katsottava olevan sairaus, virkavapausajan/työloman palkallisuus määräytyy ao. virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaan.

Viranhaltijaa/työntekijää ei voida pakottaa hoitoonohjaukseen, vaan se on työnantajan päihdeongelmaiselle antama mahdollisuus, jona aikana työnantaja yleensä pidättäytyy virka- tai työsopimussuhteen purkamistoimenpiteistä tai viranhaltijan/työntekijän irtisanomistoimenpiteistä. Jos viranhaltija/työntekijä keskeyttää sovitun hoitoonohjauksen, työnantaja harkitsee virka- ja työsuhteen pysyvyyden uudelleen.

Kun hoitoonohjaus on keskeytynyt viranhaltijasta/työntekijästä johtuvasta syystä tai kun viranhaltija/työntekijä hoitoonohjausjakson jälkeen esiintyy työpaikalla päihtyneenä tai siellä vastoin kieltoa käyttää päihdyttäviä aineita, työnantaja uudistaa hoitoonohjauksen tai ryhtyy työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain mukaisiin toimenpiteisiin palvelussuhteen lopettamiseksi.

Työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai lasita johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 41 §:n mukaan viranhaltijan virkasuhde voidaan purkaa, jos viranhaltija törkeästi rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan. Kunta voi irtisanoa palvelussuhteen viranhaltijasta tai työntekijästä johtuvasta syystä, jos tämä syy on erittäin painava.

Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä säädetään lain kunnallisesta viranhaltijasta 9 luvun 47 §:ssä.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 8 luvun 35 §:n mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

4 § Suosituksen toimeenpano

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan unioni ry, Kuntien Tekniikan ja Peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry ovat yhdessä valmistelleet suosituksen päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kunnille ja kuntayhtymille suosituksen periaatteita ja toimintaohjeita. Kunnallinen työmarkkinalaitos antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän suosituksen soveltamisesta.

Kunnat ja kuntayhtymät suunnittelevat tarvittavat järjestelyt ja menettelytavat päihdeohjelman toteuttamiseksi.

Helsingissä 12. helmikuuta 1997

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
AKAVA-JS RY
KUNTA-ALAN UNIONI RY
KUNTIEN TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY
TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY


LIITTEET

Liite 1: Kunnan/kuntayhtymän päihdeohjelma
Liite 2: Sopimus päihdepalvelujen käyttämisestä

(KT:n yleiskirje A5/1997)

Suosituksen viittaukset lakeihin ja sopimuksiin on päivitetty suosituksen sisältöä muuttamatta.


LIITE 1

Kunnan/kuntayhtymän päihdeohjelma

Yleistä

Tämä päihdeohjelma on käytettävissä sellaisenaan tai pohjana oman paikallisen ohjelman luomiselle.

Kunnallisten palvelujen tuottamisessa ihmistyön osuus on keskeinen. Tästä syystä henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan sisältyvä päihdehaittojen ehkäiseminen on olennainen osa kuntaorganisaatioiden toiminnan tuloksellisuuden parantamista.

Kunnan monitoimialaisuudesta johtuen päihderiskit ilmenevät kunnallishallinnon työyhteisöissä virheellisinä suoritteina, työtapaturmina, viivästyksinä, huonolaatuisina palveluina, maineen menettämisinä jne. Kunnan palvelutehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä päihdeohjelmaa.

Päihdeohjelman tarkoitus

Kunnallishallinnon päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseen sekä työelämän laadun parantamiseen.

Lähtökohtana on, että kaikki osapuolet ymmärtävät päihteiden muodostavan merkittävän riskin koko työyhteisön toiminnalle ja että suotuisan tilanteen ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi jokaisen velvollisuutena on sekä omakohtaisesti että yhteisössään pyrkiä ehkäisemään työyhteisöä haittaavaa päihteiden käyttöä sekä edistämään ongelmatilanteiden rakentavaa ratkaisemista.

Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä

Päihdeohjelma ja vastuu sen toteuttamisesta koskee koko henkilöstöä. Päihdeohjelman valmistelu ja toteuttaminen on osa työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön sekä henkilöstöhallinnon omaa toimintaa.

Toiminnan onnistumisen kannalta ensisijaista on koko henkilöstölle suunnattu ennalta ehkäisevä toiminta, jolla pyritään tiedostamisen ja tiedon lisäämiseen, työelämän kannalta suotuisten asenteiden edistämiseen sekä avoimen keskustelun käynnistämiseen.

Työyhteisössä tulee tiedostaa runsaaseen päihteiden käyttöön liittyvät riskit, vaikka käyttö ei vielä ilmenisikään näkyvinä haittoina. Näille riskikäyttäjille tarjotaan jo varhaisessa vaiheessa omatoimisen muutoksen ohjelmia eli taitoja, joiden avulla he voivat vähentää päihteiden käyttöään tai lopettaa sen kokonaan.

Niille, joille on jo kehittynyt päihdeongelmia ja riippuvuus päihteestä, tarjotaan hoitoa ja kuntoutusta. Oma-aloitteista päihdepalvelujen käyttämistä ja hoitoon hakeutumista helpotetaan ja yhteistyötä hoitoonohjaustilanteissa kehitetään.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Päihdeasioita käsitellään osana työn ja työyhteisön kehittämistä ja yleissopimuksen mukaista yhteistoimintamenettelyä, työhön perehdyttämistä ja työnopastusta, henkilöstökoulutusta ja työnohjausta, työsuojelua ja työterveyshuollon palveluja.

Työyhteisön jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen sekä henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin aktiivinen lisääminen vähentävät myös jo itsessäänkin päihteiden käytön työyhteisöllisiä altistustekijöitä.

Ennaltaehkäisevä toiminta sisältää seuraavanlaisia toimenpiteitä, joita myös valmistaudutaan käyttämään haittatilanteessa:

 1. Informoidaan ja koulutetaan koko henkilöstöä ja vaikutetaan yleisiin suhtautumistapoihin.
 2. Annetaan riskiryhmille valmiuksia omatoimiseen tarkkailuun ja muutokseen.
 3. Luodaan ilmapiiri sellaiseksi, että vaikeita ongelmia ja riippuvuuksia omaavat voivat hakeutua oma-aloitteisesti hoitopalvelujen piiriin tai, kun tilanne sitä vaatii, heidän kanssaan voidaan mahdollisimman joustavasti käynnistää virallinen hoitoonohjaus.

Toiminta haittatilanteissa

Tietoa

Varhaisimmat ja yleisimmät ongelmatilanteet johtuvat puutteellisista tiedoista tai väärästä suhtautumistavasta. Näitä tilanteita korjataan pääasiassa tietoa lisäämällä. Kun työntekijä/esimies havaitsee toimineensa työpaikan pelisääntöjen vastaisella tai haittoja aiheuttavalla tavalla, hän hankkii tarvittavat lisätiedot ehkäistäkseen vastaavien tilanteiden syntymisen jatkossa. Jos aloitteentekijänä on työntekijän/esimiehen työtoveri tai esimies, hän ottaa asian puheeksi ja jakaa tietoa yhteisistä pelisäännöistä sekä haitan taustalla olevasta asiasta.

Työnantaja vastaa tiloissaan olevien asiakkaiden turvallisuudesta ja tiloissaan työskentelevien työturvallisuudesta. Työnantajan tehtävänä on poistaa työpaikalta päihtynyt tai päihteitä siellä käyttävä henkilö.

Haitta- ja ongelmatilanteissa tarkistetaan aina myös laajemmin työyhteisön tietoja ja toimintatapoja; jos ne ovat altistaneet yhteisön jäsenen tai jäseniä päihteiden liikakäytölle tai eivät anna riittäviä toimintavalmiuksia, niitä kehitetään.

Taitoa

Jos haitat tai pelisääntöjen rikkomukset ovat toistuvia, asia otetaan selvitettäväksi kuten edellä, mutta nyt painotetaan systemaattisempaa omatoimisen muutoksen ohjelmaa riski- ja haittakäyttäytymisen vähentämiseksi sekä työkyvyn palauttamiseksi ja haittojen taustalla olevan toiminnan hallinnan lisäämiseksi. Työtoverien ja esimiesten tehtävänä on antaa tukea muutoksen ensiaskeleissa.

Hoitoa

Jos haitat ovat jatkuvia ja ongelmat vaikeita, asia otetaan selvitettäväksi kuten edellä, mutta nyt arvioidaan omatoimisia muutosyrityksiä ja tutustutaan erilaisiin hoitopalveluihin. Perustavoitteena on oma-aloitteinen hoitoonhakeutuminen. Tilanteen vaatiessa käynnistetään hoitoonohjaus. Työyhteisön tehtävänä on antaa tukea muutoksen ensiaskeleissa ja hoitoprosessin läpikäymisessä. Mikäli päihdeongelmainen kieltäytyy hoitoonohjauksesta, tulevat kyseeseen työnantajan yksipuoliset toimenpiteet, joita on selvitetty suosituksen 3 §:ssä.

Yleisiä periaatteita

Päihdepalvelujen käyttäjä on velvollinen allekirjoittamaan päihdepalvelujen käyttösopimuksen ja toimimaan sen mukaisesti. Hänen tulee ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi esimiehelle, palvelujen tarjoajalle tai mahdollisesti nimetylle yhteyshenkilölle.

Työnantajalla on oikeus saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelun tarjoajalta. Jos viranhaltija/työntekijä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta, työnantajalla on oikeus menetellä työsopimuslain, virkasäännön, virka- ja työehtosopimusten ja muiden säännösten mukaisesti.

Työnantaja tekee päihdepalvelujen käyttäjän kanssa hoitosuunnitelman mukaisen palvelujen käyttösuunnitelman yleisesti hyväksyttyjen hoitoperiaatteiden mukaisesti. Palvelujen tarjoaja saa tilanteen kartoittamisessa vaadittuja tietoja ja tarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä työterveyshuollolle ja työnantajalle sekä noudattaa vaitiolo ja luottamuksellisuus -periaatetta.

Päihdeohjelman liitteeksi otetaan esimerkiksi:

Sopimus päihdepalvelujen käyttämisestä
Päihteiden käytön arviointi
Päihdehuollon palvelut


LIITE 2

Sopimus päihdepalvelujen käyttämisestä

Palvelun käyttäjän nimi ..............................................................................

Tehtävänimike ...........................................................................................

Työpaikka .................................................................................................

Työpaikan osoite sekä ...............................................................................

puhelin- ja faxnumero.................................................................................

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.........................................................

Päihdepalvelu, jota sopimus koskee............................................................


Sopimuksen voimassaoloaika                     ..../.... .... – ..../.... ....

Lisäselvitys tilanteesta

Palvelun käyttäjän työssä ilmenneet päihdehaitat

Aiemmat päihdepalvelut

__       vähennetty päihteidenkäytön työyhteisöllisiä altistustekijöitä

__       keskusteltu ja lisätty päihdetietoja

__       käytetty omatoimisen muutoksen ohjelmia

__       käytetty hoito- ja kuntoutuspalveluja

__       muuta; mitä.....................................................................................

Aiemmat kurinpidolliset toimenpiteet

__       ei ole ollut tarpeen

__       huomautus; milloin:.........................................................................

__       kirjallinen varoitus; milloin:...............................................................

__       pidättäminen virantoimituksesta

__       muu, mikä.......................................................................................

Koonti tämänkertaisista päihdepalveluista

__       päätetty vähentää työyhteisöllisiä altistustekijöitä

__       keskusteltu asiasta

__       lisätty päihdetietoja

__       sovittu omatoimisen muutoksen ohjelmista

__       sovittu hoito- ja kuntoutuspalveluista

__       muuta, mitä ...................................................................................

Tämänkertaiset kurinpidolliset toimenpiteet

__       huomautus

__       kirjallinen varoitus

__       pidättäminen virantoimituksesta

__       muu, mikä.....................................................................................

Oikeudet ja velvollisuudet

Päihdepalvelujen käyttäjän oikeudet

 • selvittää ongelmiaan voimassa olevien työyhteisöllisten ja hoidollisten sopimusten ja periaatteiden mukaisesti
 • harkinnanvaraisesti saada virkavapautta/työlomaa hoidon aikana
 • saada työyhteisöltä tukea muutoksen toteuttamiseksi

Päihdepalvelujen käyttäjän velvollisuudet

 • suostuessaan päihdepalvelujen käyttämiseen allekirjoittaa päihdepalvelujen käyttösopimuksen ja toimii sopimuksen mukaisesti
 • ilmoittaa palvelujen käytössä ilmenevistä esteistä ja keskeytyksistä välittömästi yhteyshenkilölle, esimiehelle ja/tai palvelujen tarjoajalle
 • oikeuttaa päihdepalvelujen tarjoajan antamaan työnantajalle itseään koskevia päihdepalvelujen käyttötietoja

Työnantajan oikeudet

 • saada tietoa sopimuksen toteutumisesta palvelun käyttäjältä, yhteyshenkilöltä ja palvelujen tarjoajalta
 • mikäli päihdepalvelujen käyttäjä keskeyttää ilman hyväksyttävää syytä sovittujen palvelujen käyttämisen tai muuten rikkoo tehtyä sopimusta työnantaja voi harkita virka- ja työsopimussuhteen pysyvyyttä

Työnantajan velvollisuudet

 • toteuttaa työpaikalla työkykyä ylläpitävää päihdeohjelmaa
 • tehdä päihdepalvelujen käyttäjän kanssa päihdepalvelujen käyttösopimus
 • antaa palvelujen käyttäjälle mahdollisuus käyttää palveluja
 • antaa palvelujen tarjoajalle tilanteen kartoittamisessa tarvittavia tietoja
 • noudattaa luottamuksellisuus- ja vaitiolovelvollisuusperiaatetta
 • tukea palvelun käyttäjän toimintakyvyn ja muutossaavutusten ylläpitämistä palvelunkäyttöjakson aikana ja sen jälkeen

Päihdepalvelujen tarjoajan oikeudet

 • tehdä palvelujen käyttäjän sekä työpaikan edustajan kanssa tilannekartoitus ja palvelujen käyttösuunnitelma yleisesti hyväksyttyjen hoidollisten periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti
 • toteuttaa palvelujen käyttösuunnitelma ja saada työyhteisön tukea

Päihdepalvelujen tarjoajan velvollisuudet

 • toimia yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti
 • ilmoittaa palvelujen käytössä tapahtuvista esteistä ja keskeytyksistä yhteys henkilölle ja työnantajan edustajalle

Sopimusperiaatteet ja allekirjoitukset

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, joista toinen jää palvelujen käyttäjälle ja toinen työnantajalle. Sopimuksesta toimitetaan kopio yhteyshenkilölle sekä päihdepalvelujen tarjoajalle.

Päiväys

..../.... ....     .........................................

Sitoudun käyttämään tässä sopimuksessa määriteltyjä päihdepalveluja.

....................................................................................................
Palvelujen käyttäjän allekirjoitus


Sitoudun toimimaan tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla.

....................................................................................................
Työnantajan tai tämän edustajan allekirjoitus