Suomeksi
Nyhet

Samarbetetsstrukturerna utvecklas väl i välfärdsområdena

Brådskan under beredningen av övergången till välfärdsområden försvårade samarbetet.

Som en del av riksförlikningsmannens förlikningsuppgörelse tillsattes för avtalsperioden en arbetsgrupp bestående av företrädare för KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn, FOSU rf, JAU rf och Sote rf, som bland annat fick till uppgift att genomföra en uppföljningsenkät bland välfärdsområdena. Enkäten handlar om hur samarbetet (inkl. samarbetet inom arbetarskyddet) har genomförts och om personalföreträdarnas möjligheter att delta samt om hur hanteringen av förändringen har lyckats.

Enkäten genomfördes första gången i början av sommaren 2023.

Utifrån enkätsvaren håller samarbetsstrukturerna på att utvecklas åt rätt håll. Välfärdsområdena har bildat representativa samarbetsorgan och man samarbetar också inofficiellt till exempel med veckovisa möten för välfärdsområdets ledning och personalens representanter.

Regelbunden samverkan trots brådskan

Brådskan under beredningen av övergången till välfärdsområdena försvårade samarbetet och var en utmaning för möjligheterna att påverka. Personalens företrädare önskade att arbetarskyddsaktörerna hade fått en större roll.

Arbetsgivarrepresentanterna förhöll sig mer positivt till hur samarbetet genomförts vid beredningen av övergången till välfärdsområden.

Till vissa delar hade man också lyckats bra, samarbetet var regelbundet och personalen engagerades bland annat genom personalmöten och verkstäder, dessutom valdes personalrepresentanter till beredningsgrupperna.

Det direkta samarbetets betydelse betonades

Både arbetsgivar- och personalrepresentanterna betonade det direkta samarbetes betydelse för organiseringen av samarbetet. Öppet, systematiskt och kontinuerligt samarbete ansågs vara viktigt.

Personalens företrädare betonade också mer omfattande delaktighet i ett tidigare skede. Arbetsgivarens företrädare betonade genuin växelverkan samt uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Samarbete är viktigt och välfärdsområdena kommer högst sannolikt att utveckla modeller som beaktar områdets egna behov. Det ska bli intressant att se hur samarbetet utvecklats i nästa enkät som genomförs våren 2024.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU
OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE

Sammandrag av enkätens resultat på finska