Suomeksi
Nyhet

Ansökan om familjeledighet enligt den nya lagstiftningen

Lagstiftningen om familjeledighetsreformen träder i kraft 1.8.2022. I samband med familjeledighetsreformen ändras lagstiftningen och terminologin som rör familjeledighet.

Moderskapsledighet och faderskapsledighet kommer inte längre att finnas, utan ersätts av graviditetsledighet och föräldraledighet. Dessutom ändras den särskilda moderskapsledigheten till särskild graviditetsledighet.

De nya familjeledigheterna i korthet

En arbetstagare eller tjänsteinnehavare har rätt till ledighet från arbetet under i sjukförsäkringslagen avsedda graviditetspenningsdagar (graviditetsledighet), särskilda graviditetspenningsdagar (särskild graviditetsledighet) samt föräldrapenningsdagar (föräldraledighet) (se ArbAvtL 4 kap. 1 § 1 mom. och KomTjL 29 §).

Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade födelsetiden. Den anställda och arbetsgivaren kan ändå komma överens om att ledigheten inleds senare, dock senast 14 vardagar före den beräknade födelsetiden (se KomTjL 29 § och ArbAvtL 4 kap. 1 § 2 mom.). Graviditetsledighetens längd (graviditetspenningsperioden) är högst 40 vardagar och ska tas ut utan avbrott (se SjukförsL 9 kap. 2 §).

Föräldrapenning betalas sammanlagt för högst 320 vardagar på grundval av barnets födelse eller adoption (SjukförsL 9 kap 6 §).

Båda föräldrarna har rätt att använda hälften var av föräldrapenningsdagarna, dvs. 160 vardagar. Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen kan högst 63 föräldrapenningsdagar överlåtas till bl.a. barnets andra förälder.

Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som var och en ska omfatta minst 12 vardagar (se KomTjL 29 § och ArbAvtL 4 kap. 1 § 4 mom.).

I 9 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen finns bestämmelser om rätt till föräldrapenning. Arbetsgivaren har skäl att beakta att föräldrapenningsdagar kan överlåtas till personer som nämns i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen, om förutsättningarna i paragrafen uppfylls.

När tillämpas den nya och när den gamla lagstiftningen?

Huruvida de gamla eller nya bestämmelserna om familjeledighet ska tillämpas beror på barnets beräknade födelsedatum.

Den nya lagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.
Om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 börjar graviditetsledigheten tidigast 1.8.2022 (30 vardagar före beräknat datum) och senast 19.8.2022 (14 vardagar före beräknat datum). Tidpunkten för när graviditetsledigheten (graviditetspenningsperioden) börjar kan beräknas med en räknare som finns på FPA:s webbplats.

Om barnets beräknade födelsedatum är före 4.9.2022 eller om adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022 tillämpas den gamla lagstiftningen om familjeledighet.  
Arbetsgivaren bör ta i beaktande att den gamla och den nya lagstiftningen måste tillämpas parallellt åtminstone fram till slutet av 2024. När det gäller huruvida den gamla eller den nya lagstiftningen ska tillämpas finns det undantag som måste kontrolleras i övergångsbestämmelserna om ikraftträdandet av bestämmelserna i arbetsavtalslagen och sjukförsäkringslagen.

Om arbetsgivaren är osäker på vilken lagstiftning som ska följas, kan arbetsgivaren be den anställda om en utredning eller ett intyg över barnets beräknade födelsedatum eller datumet när adoptionsbarnet tas i vård. På basis av utredningen kan arbetsgivaren bedöma om den gamla eller den nya lagstiftningen ska tillämpas i den anställdas fall.

Ansökan om de nya familjeledigheterna

Familjeledighetsreformen medför inga förändringar i ansökningstiderna för ledigheterna.

I regel ska graviditets- och föräldraledighet anmälas till arbetsgivaren senast två månader före den planerade ledighetens början.

Om ledigheten varar högst 12 vardagar är anmälningstiden dock en månad.

Vid anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn ska om möjligt samma anmälningstid iakttas (se ArbAvtL 4 kap. 3a § 1 mom.). Det finns även andra undantag som gäller anmälningstiderna. Dessa kan arbetsgivaren kontrollera i 4 kap. 3 a § i arbetsavtalslagen.

I övergångsskedet kan det uppstå situationer där en anställd ansöker om s.k. "gamla" familjeledigheter (moderskaps- eller faderskapsledighet), trots att ny lagstiftning ska tillämpas och den anställda borde ansöka om graviditets- och/eller föräldraledighet.

KT rekommenderar att arbetsgivaren i sådana situationer tolkar det som att den anställda ansökt om graviditets- och/eller föräldraledighet. Detta tillvägagångssätt rekommenderas i synnerhet om ansökan om ledighet ska göras i arbetsgivarens elektroniska system, där man inte ännu uppdaterat ledigheterna enligt den nya lagstiftningen.
Det viktigaste är att den anställda ansöker om graviditets- och/eller föräldraledighet med iakttagande av anmälningstiderna i arbetsavtalslagen. Arbetsgivaren har skäl att instruera personalen i hur man ansöker om familjeledigheter enligt den nya lagstiftningen.

Det är viktigt att arbetsgivaren påminner sin personal om anmälningstiderna för familjeledigheter. Det är även befogat att arbetsgivaren uppmanar den som ansöker om ledighet att också ansöka om dagpenningsförmåner i anslutning till familjeledigheter hos FPA.

Graviditets- och föräldraledighet i kommunala kollektivavtal

KT anser att det på grund av familjeledighetsreformen är nödvändigt att göra ändringar i kollektivavtalsbestämmelserna om familjeledigheter, eftersom bland annat lagstiftningens terminologi och förmånerna för dem som har rätt till familjeledighet förändras avsevärt. Bestämmelserna om familjeledighet förhandlas fram som en del av de kommunala kollektivavtalsförhandlingarna.

De kommunala kollektivavtalsförhandlingarna pågår fortfarande. Därför finns det ännu inte information om de nya bestämmelserna om lön under graviditets- och föräldraledighet och KT kan inte svara på frågor om dem. KT informerar om eventuella bestämmelser om lön under graviditetsledighet och föräldraledighet så snart det är möjligt.

Arbetsgivaren bör informera sin personal om det rådande läget, eftersom det kan påverka till exempel hur man fyller i ansökningar om förmåner. 

Det är viktigt att arbetsgivaren noterar att om en arbetstagare eller tjänsteinnehavare omfattas av den gamla lagstiftningen om familjeledighet, betalas lön för moderskapsledighet eller faderskapsledighet om villkoren i AKTA kap. V § 7 eller 8 uppfylls. Detta beror på att avtalsbestämmelserna i de kommunala kollektivavtalen följs tills förhandlingarna konstaterats ha avslutats eller tills de nya avtalen träder i kraft (s.k. efterverkan, t.ex. § 1 i AKTA:s underteckningsprotokoll).

Mer på webben

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi