Suomeksi
Nyhet

Olycksfall i arbetet ska helst förebyggas

Olycksfall i arbetet är ofta en följd av flera tillfälligheter och inte av något enskilt misstag. Arbetarskyddsmyndigheternas kampanj och tillsynsprojekt för att undvika olycksfall i arbetet påminner oss om förebyggandets betydelse.

Silmälasit ovat säröillä. Kuva: Pixhill.

Ungefär 110 000 anställda i Finland kommer att drabbas av olycksfall i arbetet i år. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens prognos ökar antalet med cirka sju procent jämfört med förra året. 

Arbetarskyddsinspektioner förebygger olycksfall i arbetet

Vid Arbetarskyddsmyndigheten pågår ett riksomfattande tillsynsprojekt med fokus på förebyggande av olycksfall i arbetet. Fram till augusti i år har 690 arbetarskyddsinspektioner genomförts och vid dem har 946 anmärkningar getts på grund av brister som stridit mot lagen. Inspektionerna har koncentrerats till arbetsplatser där det tidigare inträffat olycksfall eller där risken för olycksfall anses vara högre. 

Vid arbetarskyddstillsynen har det konstaterats att det finns utrymme för förbättringar till exempel i utredningen och bedömningen av risker, säkerheten i arbetet med olika maskiner och arbetsredskap, introduktionen i arbetet samt hanteringen av kemiska agenser. 

Bekämpning av olycksfall i arbetet hör till arbetsplatsens normala verksamhet

Kampanjen mot olycksfall i arbetet pågår mellan 11–15.10.2021. Under kampanjveckan talar arbetarskyddsmyndigheterna om resultaten av tillsynen av olycksfall i arbetet och påminner om att olycksfall ska förebyggas.

Tillsynsprojektet och kampanjveckan har som mål att man på arbetsplatserna börjar lägga märke till riskerna i den egna verksamheten samt förstå och behärska förfarandena för att förebygga olycksfall i arbetet. En stor del av olycksfallen i arbetet skulle kunna förhindras genom målinriktade arbetarskyddsåtgärder. 

Varje olycksfall får betydande mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Alltför ofta händer det att man inte lägger märke till riskerna förrän olyckan är framme.

Närmare upplysningar