Suomeksi
Nyhet

God arbetstidsplanering ökar de anställdas välbefinnande

Färska nordiska undersökningar påvisar att goda möjligheter att påverka arbetstiderna minskar risken för sjukfrånvaro, olycksfall, psykiska problem samt symptom i rörelseorganen. Även de olägenheter för hälsan som nattarbete medför kan förebyggas med god planering av arbetsskift.

Potilas ja ensihoitajat ovat lähdössä yöllä ambulansilla sairalaan. Kuva: Mat Napo /Unsplash.
Kuva: Mat Napo /Unsplash.

I de flesta yrken kan man åtminstone i någon mån öka de anställdas möjligheter att påverka sina arbetstider. Det är ett bra sätt att förbättra förhållandena i arbetet och öka flexibiliteten i arbetslivet. Flexibiliteten kan gälla arbetsdagens längd, arbetsperiodernas begynnelse- och sluttidpunkter samt tidpunkterna för raster, lediga dagar och semestrar.

Gemensam arbetsskiftsplanering och ergonomiska arbetstider minskar sjukfrånvaro

Med gemensam arbetsskiftsplanering avses att de anställda deltar i planeringen av arbetsskiften genom att sinsemellan diskutera och komma överens om dem.

I en undersökning som baserar sig på en uppföljningsundersökning i kommunsektorn (2014–2017) följde man upp sjukhusavdelningar där en del av avdelningarna började tillämpa gemensam arbetsskiftsplanering. Förekomsten av kort sjukfrånvaro på 1–3 dagar minskade på de avdelningar som tillämpade gemensam planering. På avdelningarna där den traditionella arbetsskiftsplaneringen fortsatte ökade sjukfrånvaron en aning.

Undersökningar har också utvisat att kort sjukfrånvaro förekommer oftast då arbetstiderna är långa, man arbetar flera nattskift i rad och tiden mellan arbetsskiften är kortare än 11 timmar. Det finns också belägg för att kvällsarbete samt flera (fem eller fler) nattskift i rad ökar förekomsten av lång sjukfrånvaro för i synnerhet äldre anställda.

En god arbetstidsplanering kan minska olägenheterna för hälsan

Cirka 20 procent av alla löntagare i Europa arbetar i skiftarbete. Det nordiska forskningsprojektet Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (WOW) har använt ett omfattande registermaterial för att ta fram ny kunskap om hur skiftarbete påverkar hälsan.

Enligt forskningsresultaten har skiftarbete som innehåller nattarbete ett samband med arbetsolycksfall, sjukfrånvaro, missfall och bröstcancer. En dansk undersökning har klarlagt att risken för olycksfall blir allt större ju kortare tiden mellan arbetsskiften är. En norsk undersökning har visat att antalet gånger då tiden mellan arbetsskiften är kortare än 11 timmar har ett samband med arbetsolycksfall och tillbud under arbetsskiften. I en finländsk undersökning kunde man notera att risken för olycksfall ökar också i arbetsskift som är 12 timmar eller längre inom social- och hälsovården.

Olägenheterna för hälsan kan förebyggas med god planering av arbetsskift. Det nordiska WOW-forskningskonsortiet har uppdaterat rekommendationerna om att förebygga hälso- och säkerhetsriskerna i skiftarbetet.

Mer på webben