På svenska
Uutinen

Hyvä työaikasuunnittelu parantaa työntekijöiden hyvinvointia

Tuoreet pohjoismaiset tutkimukset osoittavat, että hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaolojen, tapaturmien, mielenterveys- sekä tuki- ja liikuntaelinoireiden riskiä. Myös yötyön terveyshaittoja voidaan ehkäistä hyvällä työvuorojen suunnittelulla.

Potilas ja ensihoitajat ovat lähdössä yöllä ambulansilla sairalaan. Kuva: Mat Napo /Unsplash.
Kuva: Mat Napo /Unsplash.

Useimmissa ammateissa voidaan lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa ainakin jossain määrin. Tämä on hyvä tapa parantaa työoloja ja lisätä työelämän joustavuutta. Joustavuus voi liittyä työpäivän pituuteen, työjaksojen aloitus- ja lopetusajankohtiin sekä taukojen, vapaapäivien ja lomien ajankohtiin.

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu ja ergonomiset työajat vähentävät sairauspoissaoloja

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu tarkoittaa sitä, että työntekijät otetaan mukaan työvuorojen suunnitteluun. Työvuoroista neuvotellaan ja niitä sovitetaan työntekijöiden kesken.

Kunta-alan seurantatutkimukseen perustuvassa tutkimuksessa (2014–2017) seurattiin sairaalaosastoja, joista osa siirtyi käyttämään yhteisöllistä vuorosuunnittelua. Lyhyet, 1–3 päivän mittaiset sairauspoissaolot vähenivät yhteisöllistä vuorosuunnittelua käyttäneillä osastoilla. Perinteistä vuorosuunnittelua jatkaneilla sairauspoissaolot lisääntyivät hieman.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että lyhyet sairauspoissaolot ovat yleisimpiä pitkien työaikojen, useiden peräkkäisten yövuorojen ja alle 11 tuntia kestäneiden lyhyiden vuorovälien jälkeen. Näyttöä on saatu myös siitä, että iltatyö sekä useat (viisi tai enemmän) perättäiset yövuorot lisäävät etenkin ikääntyneiden työntekijöiden pitkiä sairauspoissaoloja.

Hyvällä työaikasuunnittelulla voidaan vähentää yötyön terveyshaittoja

Noin 20 prosenttia kaikista palkansaajista Euroopassa on vuorotyössä. Pohjoismaisesta Työajat, terveys, hyvinvointi ja työelämään osallistuminen (WOW) -tutkimushankkeesta on saatu uutta tietoa vuorotyön terveysvaikutuksista laajoja rekisteriaineistoja käyttäen.

Tutkimustulosten mukaan yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä työtapaturmiin, sairauspoissaoloihin sekä esimerkiksi keskenmenoihin ja rintasyöpään. Tanskalaisesta tutkimuksesta selvisi, että tapaturmariski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä lyhyempi väli työvuorojen välille jää. Norjalainen tutkimus osoitti, että lyhyiden, alle 11-tuntisten vuorovälien määrä on yhteydessä työtapaturmiin ja läheltä piti -tilanteisiin työvuoron aikana. Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että tapaturmariski kasvaa myös 12 tuntia tai sitä pitemmissä työvuoroissa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Terveyshaittoja voidaan ehkäistä hyvällä työvuorojen suunnittelulla. Pohjoismainen WOW-tutkimuskonsortio onkin päivittänyt suositukset vuorotyön terveys- ja turvallisuusriskien ehkäisemiseksi.

Muualla verkossa