Suomeksi
Nyhet

Sjukhusläkarnas arbetstider undersöks i ett omfattande projekt

Arbetshälsoinstitutet har satt igång en undersökning där man samlar in uppgifter om sjukhusläkarnas arbetstider. Målet är att utreda arbetstidens och jourarbetets inverkan på välmåendet.

Sairaalalääkärit valmistautuvat leikkaukseen leikkaussalissa. Kuva: Pixhill.

I undersökningen samlas för första gången in utförliga uppgifter om sjukhusläkarnas faktiska arbetstider, där även jourarbetstiderna ingår. Konsekvenserna av läkarnas olika jourarrangemang har inte tidigare undersökts i stor skala.

Undersökningen omfattar flera sjukvårdsdistrikt och man använder flera olika slags material. Projektet genomförs 1.1.2019–30.4.2021 och finansieras av Arbetarskyddsfonden. KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Läkarförbund följer projektets framskridande och resultat.

Sambandet mellan arbetstider och sjukfrånvaro eller arbetsolyckor undersöks med hjälp av uppföljningsdata och registermaterial

Projektets första delundersökning utreder retroaktivt (2008–2018), med hjälp av registermaterial för 13 sjukvårdsdistrikt, om läkarnas helhetsarbetstid och jourarbetstidsarrangemang har något samband med sjukfrånvaro och arbetsolyckor.

Ur arbetsgivarnas system för arbetstidsuppföljning, Titania®, samlas uppgifterna in om de faktiska arbetstiderna för dagarbetet och ur programmet för läkarnas jourtjänstgöring, Lääkäripäivystys, uppgifterna om de faktiska jourarbetstiderna. Uppgifterna om arbetstidsarrangemangen innehåller också uppgifter om frånvaro, där man kan identifiera sjukfrånvarodagarna utan motiveringen till sjukfrånvaron (diagnos). Uppgifterna samlas in retroaktivt för den tid programversionerna möjliggör det.

Materialet slås ihop med uppgifter ur Olycksfallsförsäkringscentralens register. Där framgår uppgifter om alla arbetsolycksfall som ersatts, inklusive tidpunkten för och orsaken till olycksfallet (t.ex. nålstick).

Sambandet mellan arbetstider och välmående utreds med hjälp av enkätmaterial

Med hjälp av enkätmaterialet från Arbetshälsoinstitutets undersökning om arbetshälsan bland sjukhuspersonal utreder den andra delundersökningen, för fyra sjukvårdsdistrikts del, om sjukhusläkarnas helhetsarbetstid och jourarbetstidsarrangemang har ett samband med den upplevda arbetshälsan.

Resultaten rapporteras både via elektroniska kanaler och i vetenskapliga publikationer. Informationen kan utnyttjas för utveckling av arbetstidspraxis.

Mer på webben

Projektet Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat (2019–2021) på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska) >