Suomeksi
Nyhet

Ny metod för övervakning av psykosocial arbetsbelastning

Arbetarskyddsmyndigheten har utvecklat en ny enkätmetod för övervakning av psykosocial belastning. Enkäten tas i bruk i höst.

Lomake , kädet ja kynä

Enkäten Arbetets psykosociala belastningsfaktorer ger en överskådlig bild av de anställdas upplevelser av psykosocial belastning och av skadliga psykosociala belastningsfaktorer som förekommer på arbetsplatsen. Enkäten har utarbetats som ett övervakningsredskap för att samla in uppgifter om de anställdas upplevelser av belastning före det egentliga inspektionsbesöket. 

Enkätmetoden kan också användas av arbetsplatser

Också arbetsplatser kan använda enkätmetoden som ett hjälpmedel i identifieringen av arbetsplatsens psykosociala belastningsfaktorer. Enkätmetoden kan även fungera som arbetsgivarens uppföljningsverktyg i bedömningen av om åtgärderna som vidtagits för att minska den skadliga arbetsbelastningen har fungerat. Arbetsgivarens uppgift är enligt arbetarskyddslagen att identifiera och utreda olika belastningsfaktorer på arbetsplatsen och inom olika uppgifter samt att utvärdera deras betydelse för hälsan. 

Enkätmetoden utvecklades i samarbete med experter från Arbetshälsoinstitutet. I styrningsgruppen för utvecklingsprojektet fanns medlemmar från Akava, FFC, STTK, EK, Statens arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Social- och hälsovårdsministeriet och Arbetarskyddscentralen.

Mer på webben:

Enkäten (PDF) finns i webbtjänsten Tyosuojelu.fi på finska, svenska och engelska: Työn psykososiaaliset kuormitustekijät - kysely

Arbetarskyddsförvaltningens pressmeddelande 12.9.2019: Arbetarskyddsmyndigheten utvecklade en ny enkätmetod för övervakning av psykosocial belastning