Suomeksi
Nyhet

Antalet personer som avgick med sjukpension ökade i fjol

Av Pensionsskyddscentralens pressmeddelande från 4.4.2019 framgår det att den positiva utveckling som fortsatt i flera år avbröts i fjol, när antalet beviljade sjukpensioner började öka. Antalet personer som avgick med sjukpension ökade med ungefär 7 procent.

ETK:n kuva: Työkyvyttömyyseläkkeen syyt 2000-2018


PSC:s figur på finska: Orsaker till sjukpension 2000–2018

År 2018 började 19 900 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Av dem började omkring en tredjedel få partiell sjukpension, vilket ligger på samma nivå som året innan. Sjukpension kan beviljas som full pension eller partiell pension beroende på hur nedsatt personens arbetsförmåga är. Ökningen i antalet beviljade sjukpensioner gällde endast pensioner som beviljades till fullt belopp. Vid en jämförelse av åldersgrupperna gällde ökningen främst personer i åldern 25–44 år och dem som fyllt 60 år.

Depression är den största enskilda orsaken till sjukpensionering

De allmännaste orsakerna till sjukpensionering var sjukdomar i rörelseorganen (33 %) och psykiska sjukdomar och beteendestörningar (31 %). Antalet sjukpensioner som beviljades på grund av psykisk ohälsa steg i fjol med 700 jämfört med året innan.

Depression är den största enskilda orsaken till sjukpensionering. I fjol gick 3 500 personer i sjukpension på grund av depression. Två tredjedelar av dem som gick i sjukpension på grund av depression var kvinnor och av dem var tre av fem över 45 år. Av alla kvinnor som avgick med sjukpension var depression orsaken till arbetsoförmågan för över en femtedel. Av dem som avgick med sjukpension var 46 procent män och 54 procent kvinnor. Medelåldern var 52 år.

Totalantalet sjukpensionärer minskar

Det totala antalet sjukpensionärer har minskat, fastän antalet personer som avgick med sjukpension ökade 2018. Vid utgången av år 2018 fick 139 000 personer sjukpension enligt arbetspensionslagarna. Totalantalet var omkring 6 000 färre än året innan.

Av sjukpensionärerna är två av fem pensionerade på grund av psykisk ohälsa och en fjärdedel på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Pensionering på grund av psykisk ohälsa sker i genomsnitt vid en yngre ålder, och en återgång till arbetslivet är ovanligare jämfört med andra sjukdomsgrupper. Det gör att det totala antalet sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa blir större.

Mer på webben:

Pensionsskyddscentralens meddelande 4.4.2019: Depression allt oftare orsak till pensionering med sjukpension