Suomeksi
Nyhet

I krävande omställningar är det viktigt att satsa på strukturer som upprätthåller arbetshälsan

En färsk undersökning om arbetshälsa i samband med välfärdsområdesreformen visar resultat som också kan utnyttjas vid andra krävande reformer.

Arbetshälsoinstitutet genomförde år 2022 en omfattande uppföljningsundersökning om arbetshälsan hos dem som beredde välfärdsområdena. I undersökningen framkom vikten av att orka i arbetet.  

Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning som mätte arbetshälsan visar att det i motsvarande, mycket krävande omställningar är viktigt att satsa på strukturer som upprätthåller välbefinnandet i arbetet. 

– Det är viktigt att beakta beredarnas ork och förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete. Det krävs gott ledarskap och tillräckligt stöd från arbetsgemenskapen, vilket också kräver tid att förverkliga, säger forskningsprofessor Jaana Laitinen i ett pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet. 

Cheferna kan främja de anställdas ork i arbetet genom att stödja en öppen diskussionskultur i arbetsgemenskapen, visa uppskattning och tacksamhet samt ge respons om arbetsprestationen. Den psykologiska tryggheten i arbetsgemenskapen måste också stärkas. 

Dessutom har cheferna till uppgift att stödja samarbetet och kreativiteten inom arbetsgemenskapen. Genom att satsa på dem kan man minska arbetsbelastningen hos enskilda arbetstagare och öka arbetsproduktiviteten.

Det behövs återhämtning från brådskan 

Enligt undersökningen belastade det bråda beredningsåret välfärdsområdesberedarnas arbetsförmåga. Därför framhåller Arbetshälsoinstitutet att alla beredare har skäl att vara uppmärksamma på hur de återhämtar sig från arbetet och främjar sin arbetsförmåga.  

Arbetshälsoinstitutet räknar upp goda hjälpmedel för återhämtning, som till exempel att hålla pauser i arbetet och att ha rimliga arbetsdagar. Man kan också koppla loss och återhämta sig från arbetet genom att slappna av i gott sällskap och tillbringa fritiden med att göra sådant som man själv finner meningsfullt. Hälsosamma levnadsvanor främjar också återhämtningen. 

– Ifall vila inte hjälper mot tröttheten är det bra att diskutera situationen med chefen och företagshälsovården. Speciellt om beredaren har upplevt medelsvår eller svår psykisk belastning eller om den egna arbetsförmågan är svag, behövs både individuella stödåtgärder och stödåtgärder från arbetsgemenskapen och chefsarbetet för återhämtningen från beredningsåret. Till dessa åtgärder hör till exempel anpassning av arbetet samt stöd från chefen, arbetsgemenskapen och företagshälsovården, säger Jaana Laitinen. 

Du kan bekanta dig med undersökningsrapporten på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska):