Suomeksi
Nyhet

Klientavgifterna låga i förhållande till social- och hälsovårdstjänsternas värde

En pensionär använder social- och hälsovårdstjänster till ett värde av i genomsnitt 6 500 euro per år och betalar 830 euro för dem. Utan offentligt finansierade tjänster skulle kostnaderna bli oproportionerligt höga för många människor.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut eläkeläisille

Det finns stora skillnader i användningen av social- och hälsovårdstjänster mellan olika ålders- och inkomstklasser samt vid jämförelse av olika typer av tjänster. Mest tjänster används av de ålderspensionärer som är över 85 år och av arbetsoförmögna under 55.

I en färsk undersökning har Pensionsskyddscentralen med hjälp av registermaterial granskat hur pensionärerna använt social- och hälsovårdstjänster i Finland under året 2015.

Offentliga tjänster stöder människornas välmående

Enligt undersökningen använder omkring 10 procent av pensionärerna social- och hälsovårdstjänster i mycket stor utsträckning. För dem som använder tjänsterna mest är kostnaderna per person i genomsnitt 50 000 euro per år.

Av undersökningen framgår också att för pensionärer med små inkomster är klientavgifterna inom social- och hälsovården samt självriskandelen för mediciner och resor mycket höga i förhållande till inkomsterna.

Bland de 18–54-åriga pensionärer som hör till den lägsta inkomstklassen överstiger dessa kostnader hos en knapp femtedel rentav 40 procent av de disponibla inkomsterna. Enligt lagstiftningen kan klientavgifterna i långvarig anstaltsvård uppgå till högst 85 procent av inkomsterna.

Även om klientavgifterna inom social- och hälsovården är höga för en del pensionärer, är de ändå låga i förhållande till tjänsternas värde. Exempelvis inom den effektiverade boendeservicen är kostnaderna per dygn i genomsnitt omkring 140 euro. Med en garantipension på 775 euro kan man bara betala för några dygns kostnader. Således är den inkomstöverföring som de offentliga tjänsterna medför betydande för pensionärens del trots klientavgifterna.

Mer på webben