Suomeksi
Nyhet

Undersökning: Kommunens egna anställda som kommunala beslutsfattare snedvrider beslutsfattandet

Tre av fem finländare upplever att den kommunala demokratin har snedvridits, eftersom det finns för många av kommunernas egna anställda med i det kommunala beslutsfattandet. Detta kan orsaka jäv i de politiska beslutsprocesserna.

Vinot shakkinappulat

Resultatet framgår av Näringslivets delegation EVA:s undersökning om värderingar och attityder, Kumous kunnissa. Av de tillfrågade var endast 12 procent av annan åsikt. Problemet med en inre krets i kommunerna känns igen i alla befolkningsgrupper och över hela landet. Också varannan av de kommunalt anställda var av samma åsikt.

En stor del av finländarna anser också att beslutsfattandet och förvaltningen i den egna kommunen är avlägsna. Så upplevde 70 procent av de tillfrågade.  

Största delen av finländarna skulle inte heller vilja utöka sin skattebörda. Endast var femte är redo att betala mer skatt än för närvarande.

Efter landskaps- och vårdreformen kvarstår planläggningen, skolorna och biblioteken som kommunernas kärnverksamheter. De flesta av finländarna anser att kommunerna bör ta hand om dem själva, och en klar majoritet tycker att de övriga uppgifterna kunde kommunerna sköta i samarbete med den privata sektorn.

Kommunernas självförsörjningsgrad i serviceproduktionen värdesätts dock högt.

De flesta uppgiftslämnarna ställer sig negativt till omfattande utläggningar av service. Endast en tredjedel tror att konkurrens skulle förbättra den kommunala servicen. Detta trots att majoriteten anser verksamheten inom de kommunala tjänsterna vara ineffektiv.

För EVA:s undersökning om värderingar och attityder intervjuades över 2 000 personer. Intervjuerna genomfördes i januari 2017. Felmarginalen är 2–3 procent i båda riktningarna.

Mer på webben