Suomeksi
Nyhet

Kommunerna har gott rykte som arbetsgivare

Enligt en färsk undersökning av Stiftelsen för kommunal utveckling har medborgarna en positiv bild av de kommunala arbetsplatserna.

Kuntatyöntekijät tyytyväisiä

Bästa vitsord får de kommunala arbetsplatserna för arbetsförhållandena, anställningstryggheten och anställningarnas kontinuitet samt jämställdheten mellan könen. Också arbetsklimatet anses vara bra.

De kommunalt anställdas egna bedömningar är ännu positivare än de allmänna bedömningarna: anställningstryggheten och anställningarnas kontinuitet får ett mycket eller ganska gott betyg av rentav 74 procent, och jämställdheten mellan könen och arbetsklimatet av 72 respektive 67 procent av de tillfrågade.

Uppskattningarna av arbetets produktivitet och effektivitet skiljer sig däremot rätt mycket från varandra. Av de kommunalt anställda anser 51 procent att arbetet är produktivt och effektivt, medan de övriga svarsgivarna är mer kritiska.

Många medborgare uppskattar att de kommunala lönerna är tillräckligt höga, medan de anställda är mer negativt inställda.

I undersökningen intervjuades 1 000 personer 15–20.9.2017. Felmarginalen i undersökningsresultaten är som mest knappt tre procentenheter i vardera riktningen.

Mer på webben