Suomeksi
Nyhet
SHM och Kommunförbundet informerar

I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning där man år 2015 undersökte den högsta ledningen i sammanlagt 1 716 kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna.

Sukupuoli

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning där man år 2015 undersökte den högsta ledningen i sammanlagt 1 716 kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna.

I utredningen som Statistikcentralen utarbetat granskas för första gången kvinnors och mäns representation i kommunägda bolags högsta ledning. Utredningen koncentrerar sig på aktiebolag med en kommunal majoritet. Utredningen publiceras i sin helhet i maj.

Av de kommunala bolagens styrelsemedlemmar var 34 procent kvinnor. Andelen är något högre än i de stora börsbolagens styrelser där andelen kvinnor är 32 procent (Centralhandelskammaren 2016). Bestämmelsen om jämställdhet i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kan inverka på andelen kvinnor i styrelserna. Bestämmelsen gäller bland annat lednings- och förvaltningsorgan bestående av förtroendevalda i bolag med kommunal majoritet. Kvinnornas andel av styrelseordförandena var klart lägre, 16 procent. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor.

Direktörerna för kommunala bolag hör tydligt till de äldre åldersklasserna. Två av tre verkställande direktörer och 72 procent av styrelsemedlemmarna var över 50 år gamla. I de kommunala bolagen var de kvinnliga direktörerna i genomsnitt yngre än de manliga direktörerna.

I genomsnitt hade kvinnorna högre utbildning än männen. Av de kvinnliga verkställande direktörerna hade 53 procent högre högskoleexamen eller doktorsexamen. Bland de manliga verkställande direktörerna hade 41 procent uppnått motsvarande utbildningsnivå.

I bolag som ägs av kommuner med ett större invånarantal var andelen kvinnliga direktörer större än i genomsnitt: Av de verkställande direktörerna i bolag som ägs av kommuner med över 100 000 invånare var 31 procent kvinnor. I fråga om kvinnornas representation fanns det skillnader även mellan landskapen.

Ändringar av konkurrenslagstiftningen och kommunallagen under de senaste åren har i kommunerna lett till en alltmer omfattande bolagisering av funktionerna och en partiell överföring av beslutanderätten till de kommunala bolagen. Det är viktigt att följa jämställdhetssituationen förutom i de kommunala organen även i de kommunägda bolagen.