Suomeksi
Nyhet

FPA börjar betala familjeledighetsersättning till arbetsgivare

Från den 1 april 2017 kan arbetsgivare hos FPA ansöka om familjeledighetsersättning för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro.

Vauva

Lagen som berör familjeledighetsersättning tillämpas i situationer där den första dagen med moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar infaller den 1 april 2017 eller senare.

Familjeledighetsersättning kan bevljas om följande villkor uppfylls:

  • moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar har betalats till arbetstagaren
  • lön har betalats till arbetstagaren för minst en månad under moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar
  • anställningen har fortgått minst tre månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började och anställningen grundar sig på ett arbetsavtal som ingåtts för minst ett år
  • arbetstagarens arbetstid har uppgått till minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började.

Kravet om anställning på ett år uppfylls också om flera visstidsanställningar följer omedelbart på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år.
 
Villkoret om minst 80 procents arbetstid uppfylls också om mamman innan moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för adoptivmödrar tillfälligt är ledig från sin heltidsanställning till exempel på grund av vårdledighet, partiell vårdledighet, studieledighet, partiell sjukdagpenning eller partiell rehabiliteringspenning.

Ersättning ska sökas inom sex månader från att föräldrapenningsperioden upphörde

Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro och den betalas per graviditet eller adoption.
 
Ersättningen kan sökas genast när lön har betalats ut för minst en månad, och senast sex månader efter att förälderns föräldradagpenningsperiod upphört.