Suomeksi
Cirkulär
16/2022
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för kommunsektorns timavlönade personal 1.10.2022

I detta cirkulär sänder vi för kännedom uppgifter om den centraliserade justeringspotten enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) 2022–2025.

Storleken på justeringspotten är 0,53 %, varav 0,03 procentenheter används för kostnader som föranleds av ändringar i bestämmelserna om familjeledighet.

Kostnadseffekten för lönejusteringarna är 0,5 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Lönejusteringar 1.10.2022

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.10.2022 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. 

De individuella tilläggen, arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.10.2022

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.10.2022 enligt följande: 

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen cent/timme

I

A

13,56–15,58

9

 

B

12,09–14,09

8

 

C

11,19–12,61

7

II

A

10,70–11,64

7

 

B

10,48–11,16

6

III

 

10,19–10,89

6

IV

 

9,47

5

O

 

9,70

5

Lönerna för
arbetstagare
under 18 å

8,90–9,12

5

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.10.2022

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 0,5 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 0,5 %.

Inkomstmål från 1.10.2022, euro/timme

Nivå I

17,40–21,55

Nivå II

15,58–19,27

Nivå III

14,96–17,55

Nivå IV

14,31–16,72

Nivå V

13,31–15,50

Nivå VI

12,14–14,10

Justering av medeltiminkomsten

Lönejusteringarna har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avtalats i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

Medeltiminkomsten för IV kvartalet 2021 och I kvartalet 2022 höjs med sammanlagt 2,5 % och medeltiminkomsten för II kvartalet 2022 höjs med sammanlagt 1,83 %, eftersom det efter att medeltiminkomsten för dessa kvartal beräknades har gjorts en allmän förhöjning 1.6.2022 och delats ut en centraliserad justeringspott 1.10.2022.

De medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet 2022 höjs med 0,5 %.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Lönejusteringarna 2023 och 2024

Närmare information om genomförandet av lönejusteringar enligt § 3 och 4 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA och enligt löneutvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn ges senare.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 och Juha Raunio, arbetsmarknadsjurist, tfn 09 771 2143. Frågor kan också ställas per e-post, ttes(at)kt.fi

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne Kiiski

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT