Suomeksi
Cirkulär
1/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för den kommunala timavlönade personalen 1.4.2021

I detta cirkulär sänder vi för kännedom uppgifter om den allmänna förhöjningen enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2020–2021.

Den allmänna förhöjningens kostnadseffekt är 1,0 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Lönejusteringar 1.4.2021

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. 

De individuella tilläggen höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.4.2021

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.8.2021 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grundtimlönen
cent /timme

I

A

13,14–15,16

16

 

B

11,70–13,70

14

 

C

10,84–12,26

13

II

A

10,36–11,30

13

 

B

10,15–10,83

12

III

 

9,86–10,56

11

IV

 

9,15

10

O

 

9,38

10

Lönerna för arbetstagare under 18 år

8,58–8,80

10

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.4.2021

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1 %.

Inkomstmål från 1.4.2021, euro/timme

Nivå I

16,97–21,02

Nivå II

15,20–18,79

Nivå III

14,60–17,12

Nivå IV

13,96–16,31

Nivå V

12,98–15,12

Nivå VI

11,84–13,75

Justering av medeltiminkomsten

De allmänna förhöjningarna har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

Medeltiminkomsten för II kvartalet 2020 höjs med sammanlagt 2,22 % och medeltiminkomsten för III kvartalet 2020 höjs med sammanlagt 1,41 %, eftersom det efter att medeltiminkomsten för II och III kvartalet beräknades har gjorts en allmän förhöjning både 1.8.2020 och 1.4.2021.

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet 2020 och I kvartalet år 2021 höjs med 1 %.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Individuellt tillägg för huvudförtroendemän från 1.4.2021

Huvudförtroendemännens individuella tillägg höjs med 1 cent 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

I de tryckta avtalsböckerna har den paragraf som innehåller en bestämmelse om individuellt tillägg för förtroendemän felaktigt fått nummer 67. Det rätta paragrafnumret är 71. 

Lokal justeringspott 1.4.2021

Lönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en lokal justeringspott på 0,8 % av lönesumman inom TIM-AKA.

Förhandlingar om hur den lokala justeringspotten ska riktas, beräknas och användas förs i enlighet med § 3 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA.

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Medeltiminkomsten är medeltalet av medeltiminkomsterna beräknade på två kvartal. Beräkningsgrund för medeltiminkomsten i mars och april 2021 är II och IV kvartalet 2020.

Närmare upplysningar ger ledande arbetsmarknadsombudsman Suvi Kämäri, tfn 09 771 2381 eller arbetsmarknadsombudsman Juha Raunio, tfn 09 771 2143, eller e-post ttes(at)kt.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef   Anne Kiiski

 

 

 

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT