Suomeksi
Cirkulär
13/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningar 1.2.2016 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-14)

​Den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017

Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 finns i bilagan till detta cirkulär.

Kostnadseffekten för den andra delperioden (13 mån.) är i genomsnitt 0,57 procent av lönesumman inom TS. För de enskilda arbetsgivarna kan kostnaderna avvika från den genomsnittliga kostnadsnivån. Inverkande faktorer är kommunens eller samkommunens personalstruktur, nivån på personalens uppgiftsrelaterade löner och olika lönestrukturer.

KT och avtalsorganisationerna inom TS har utarbetat detta cirkulär i samråd och avtalsparterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Allmän förhöjning 1.2.2016

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 genom en allmän förhöjning på följande sätt:

Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är minst 3 404,26 euro höjs med 0,47 procent.
Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är mindre än 3 404,26 euro höjs med 16 euro i månaden.

I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget enligt TS-14 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs 1.12.2016 med 0,47 procent.

Den allmänna förhöjningen minskar separattillägget enligt TS § 14 mom. 1 endast om det baserar sig på ett beslut enligt TS § 14 mom. 3. (gäller

endast "rekryteringstillägg" enligt § 14 mom. 1 punkt 4).

Uppgiftsrelaterade minimilöner i lönegrupperna

Uppgiftsrelaterade minimilöner (€/mån.) från 1.2.2016

Lönegrupp I​ 1 673,29 
Lönegrupp II ​1 851,77 
Lönegrupp III ​ ​3 054,08

​Minimilön från 1.12.2016

Minimilönen enligt TS-14 § 10 mom. 1 är 1 569,57 euro från 1.2.2016.

Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Till periodarbetare betalas de justerade förhöjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Avtalsboken TS-14

Underteckningsprotokollet för den andra delperioden av TS-14 innehåller inga ändringar av texten i TS.

TS-14 kommer inte att tryckas upp på nytt på grund av de ändrade bestämmelserna. De ändrade avtalsbestämmelserna finns på KT:s webbplats.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilaga

Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14) för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT