Suomeksi
Cirkulär
13/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler från 1.1.2015

Enligt § 8 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2014–2016 (LÄKTA) skulle avtalsparterna under perioden 1.3.2014–30.9.2014 fortsätta arbeta med utvecklingen av åtgärdsarvodena i bilaga 2. Arbetet har nu slutförts och de överenskomna ändringarna i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler skickas för kännedom till de kommunala arbetsgivarna som bilaga till detta cirkulär. Ändringarna träder i kraft 1.1.2015.

I ändringarna har beaktats rekommendationerna God medicinsk praxis. Dessutom har åtgärdskatalogen förtydligats i överensstämmelse med THL:s klassifikation av åtgärder i mun och käkar. Till exempel har åtgärd TKHL 229 delats upp i två olika åtgärder, TKHL 229 och 312, i enlighet med THL:s klassifikation.

Avsikten har varit att lyfta fram förebyggande, tidig diagnos och behandling av parodontit, kariesbehandling och patientens egenvård.
I anslutning till detta har texten i åtgärderna TKHL 301, 303, 311 och 409 preciserats, men sakinnehållet har inte ändrats, förutom i fråga om förhöjningen för specialtandläkare i åtgärd TKHL 409. I anlutning till samma helhet har TKHL 417 slopats och TKHL 314 införts som ny åtgärd i katalogen.

I fråga om protetik och endodonti har det gjorts flera tillägg och ändringar. Till exempel har koderna för planering av ortodontisk behandling utvidgats till att också gälla protetisk behandling. Koderna för reparation av proteser har förtydligats och innehållet i besöken för protetiskt arbete har utvidgats med omfattande preprotetiska åtgärder och inprovning av protes med skelett. I fråga om endodonti har ändringar gjorts till exempel i koderna för rotbehandling.

Nya kirurgiska åtgärder är TKHL 315 och 430. I fråga om fyllningsterapi har TKHL 452 slopats och TKHL 532 införts som ny åtgärd i katalogen. TKHL 706 har i enlighet med nuvarande praxis utvidgats till att gälla också sömnapnéskena. För specialtandläkare inom pedodonti har det gjorts ett tillägg i texten i åtgärd TKHL 520.

KT och Finlands tandläkarförbund är överens om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor

 

  1. Åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler från 1.1.2015
  2. Ändringar i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler 1.1.2015

Johanna Karlström

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2560
Mobiltelefon:
+358 50 522 7970
E-post:
Johanna.Karlstrom@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT