Suomeksi
Cirkulär
20/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2014.

Avtalets texter och tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats.
Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av denna förmån.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit