Suomeksi
Cirkulär
26/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen träder i kraft 1.1.2007 (bilaga).

Texterna och tabellen i tjänste- och arbetskollektivavtalet angående ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkringen och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar de ändringar i försäkringsvillkoren som avtalats inom den privata sektorn. Den viktigaste textändringen innebär att sekundära förmånstagare (barn över 18 år och föräldrar vars arbetsförmåga och förmögenhet är så ringa att de för sitt uppehälle i avsevärd grad varit beroende av förmånslåtaren) inte längre räknas som förmånstagare.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av den förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

För att förmånstagarna skall kunna bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarens grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågor också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagaren.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa uppmärksamhet vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                       Jukka Sädevirta

BILAGA (pdf)   
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit