Suomeksi
Cirkulär
27/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Vissa löneförhöjningar år 2005 för familjedagvårdare som följer bilaga 12 till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

​Bilaga 12 A       

Detta cirkulär ska inte tillämpas i de kommuner och samkommuner som nu omfattas av familjedagvårdarbilaga 12 A. De potter som ska delas ut enligt detta cirkulär har redan beaktats i avtalsbestämmelserna i bilaga 12 A, med undantag för den allmänna förhöjningen (1,4 %) 1.6.2006. Närmare anvisningar om denna förhöjning ges senare.

Bilaga 12            

Detta cirkulär gäller endast de kommuner och samkommuner som fortsätter att tillämpa bilaga 12, dvs. det gamla lönesystemet.

När det gäller bilaga 12 genomfördes 1.3.2005 endast en allmän förhöjning enligt det inkomstpolitiska avtalet och avtalsperiodens övriga förhöjningar beslöt man avtala om senare.

Till familjedagvårdare som följer bilaga 12 betalas 1.9.2005 följande förhöjningar

För familjedagvårdare som följer bilaga 12 har branschpotten på 0,6 % 1.3.2005 enligt det inkomstpolitiska avtalet senarelagts och används som en lokal justeringspott 1.9.2005. På grund av att denna branschpott flyttats betalas i samband med löneutbetalningen i september 2005 en engångsersättning på 3,6 % (6 x 0,6 %) som beräknas på familjedagvårdarens ordinarie lön i september.
 
När det gäller övrig personal inom AKTA har den nämnda branschpotten använts redan i den allmänna förhöjningen 1.3.2005.
 
Inom AKTA används 1.9.2005 en justeringspott på 0,8 % enligt löneutvecklingsprogrammet och den tillämpas också på familjedagvårdarna i bilaga 12. Närmare anvisningar om fördelningen av den lokala justeringspotten finns i cirkulär 1/2005.

Ändring i avtalsbestämmelserna 1.9.2006

1.9.2006 ändras bestämmelsen i kap. II § 1 i bilaga 12 så att man också på de familjedagvårdare som omfattas av bilagan tillämpar den protokollsanteckning till kap. II § 6 mom. 2 i AKTA som gäller minimibelopp för individuella tillägg.

Avtalsperiodens förhöjningar år 2006-2007

År 2006-2007 kommer samma bestämmelser som avtalats för övrig personal inom AKTA att tillämpas på familjedagvårdare som omfattas av bilaga 12.
 
1.6.2006 justeras lönesättningen i § 3 i bilaga 12 liksom också bilagans övriga tillägg i euro. För justeringen används den allmänna förhöjningen på 1,4 % och branschpotten på 0,4 % i det inkomstpolitiska avtalet. Information om dessa justeringar ges senare i ett cirkulär i samband med att lönesättningen för övrig personal inom AKTA justeras.
 
Vi ber er vidarebefordra detta cirkulär också till dem som ansvarar för familjedagvården i kommunen.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                     Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                                Ulla-Riitta Parikka