Suomeksi
Cirkulär
20/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av lönesystemet för den timavlönade personalen inom kommunsektorn 1.9.2005

Enligt avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 ska en lokal justeringspott som är minst 0,8 procent av lönesumman användas inom tillämpningsområdet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 1.9.2005 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Potten räknas ut på summan av de tillsvidareanställdas medeltiminkomst (dvs. den aritmetiskt genomsnittliga timinkomsten, se § 19 punkt 6 i TIM-AKA).

Användningen av justeringspotten

Justeringspotterna används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. Den lokala justeringspotten bör i synnerhet användas för grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B, där korrigeringsbehovet har konstaterats vara störst. Prestationslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs med i medeltal 0,8 procent. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackorden (bilaga 4 delackordlönesättningen, TIM-AKA) höjs med 0,8 procent. Lönenivån, de fasta delarna och koefficienterna för omräkning i pengar är då följande:

Inkomstmål, €/timme

Nivå I 13,17-16,33
Nivå II 11,81-14,58
Nivå III 11,33-13,29
Nivå IV 10,83-12,66
Nivå V 10,06-11,74
Nivå VI   9,18-10,70

Fasta delar, €/timme

Nivå I 8,57-10,61
Nivå II 7,68-  9,47
Nivå III 7,37-  8,64
Nivå IV 7,04-  8,23
Nivå V 6,53-  7,63
Nivå VI 5,97-  6,96

Koefficient för omräkning i pengar, €/minut  

Nivå I 0,0768-0,0953
Nivå II 0,0689-0,0851
Nivå III 0,0661-0,0775
Nivå IV 0,0632-0,0739
Nivå V 0,0587-0,0685
Nivå VI 0,0536-0,0624

Förhandlingsförfarande    

Förhandlingar om användningen av den lokala justeringsmånen förs enligt § 14 i det kommunala huvudavtalet med representanter för respektive huvudavtalsorganisationer. Vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet sträva efter enighet. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren om hur justeringspotten skall användas.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Jyrki Hämäläinen