Suomeksi
Cirkulär
21/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Forsknings- och utvecklingsprogrammet KARTUKE

Det andra skedet i forsknings- och utvecklingsprogrammet kring resultatutvärdering i kommunerna och samkommunerna, KARTUKE, har i år inletts genom finansiering från arbetsministeriets TYKES-program. Avsikten är att kommunerna och samkommunerna under 2004-2005 i allt större utsträckning ska kunna använda den information och den erfarenhet som erhållits från resultatutvärderingen. Forskningsprogrammet som utförs av Kuopio, Lapplands, Tammerfors och Joensuu universitet och finansieras av Arbetarskyddsfonden slutförs i slutet av år 2004. Preliminära resultat har redan utkommit i universitetens publikationer och presenterats på utvärderingsnätverkets seminarier under året. Forskningsprogrammets resultat publiceras på utvärderingsnätverkets seminarium 23-24.11.2004.

Utvärderingsnätverkets verksamhet utvidgas genom finansieringen från TYKES-programmet. Det är meningen att regionala nätverk och utvecklingsprojekt ska startas hösten 2004 för att utveckla resultatutvärderingen på basis av forskningsresultaten. Ansvariga för dessa nätverk är kommunernas, samkommunernas eller universitetens representanter i utvärderingsnätverket under föregående period. I det regionala utvecklingsarbetet deltar också projektet AURORA som startats för att utvärdera KARTUKE och som forskningschef Robert Arnkil och Sosiaalikehitys Oy ansvarar för.  Det finns möjlighet att gå med i dessa nätverk under hösten. På utvärderingsnätverkets seminarium 24.11.2004 fattar man beslut om nätverkens verksamhet.

Resultatutvärderingen utvecklas också 2004-2005 med hjälp av ett mentorsprogram. De personer som deltagit i utvecklingsarbetet kring resultatutvärderingen kan vara mentorer, dvs. handledare för de ansvariga, dvs. adepterna, i kommuner och samkommuner som ska påbörja resultatutvärdering. I mentorsprogrammen rekommenderas att mentorn och adepten träffas ungefär en gång i månaden för att gå igenom frågor som gäller utvecklingsarbetet. Under den tid programmet pågår ordnas också gemensamma workshops där forskningsresultaten och andras erfarenheter kan utnyttjas.  Du kan anmäla dig som adept i mentorsprogrammet och därefter söker vi en lämplig mentor för varje kommun och samkommun under hösten 2004.

Det finns också planer på ett inlärningsforum i utvärderingsnätverket år 2004-2005 med temat resultatutvärdering som en funktion i den strategiska personalledningen. Syftet med forumet är att utnyttja forskning och utvecklingsarbete som gäller hur strategier och personalstrategier kan förenas och kopplas till resultatutvärderingen och belöningssystemen samt hur de fungerar i praktiken.  Detta nätverk samarbetar med Tekniska högskolans belöningsprojekt och nätverket HENSTRA. Finansieringsansökan till TYKES görs av KVALITET-projektets medlem Teijo Räsänen från Innotiimi Ab. Kommuner och samkommuner som är intresserade kan delta i inlärningsforumet under hösten 2004.

Resultatutvärdering ur den strategiska personalledningens synvinkel är temat också för det inlärningsnätverk inom vård och omsorg som planeras inom HENSTRA och för vilket professor Juha Kinnunen vid Kuopio universitet kommer att vara ansvarig.

År 2002-2004 har utvärderingsnätverket arbetat på så sätt att man vid seminarierna behandlat både erfarenheter och forskningsresultat om hur bra resultatutvärderingen fungerar inom vård och omsorg, utbildning och inom hela kommunen eller samkommunen. Tekniska sektorns första seminarium arrangeras 7.9.2004 och då publiceras också en handbok om resultatutvärdering inom tekniska sektorn. Den andra dagen på seminariet om utvärdering av personalresurser 7-8.10 behandlas också forskningsresultatet från KARTUKE och 11-12.10 arrangeras ett seminarium för utbildningssektorn.

Handböcker för utbildning, vård och omsorg utkommer hösten 2004. Också en publikation som beskriver utvärderingsnätverkets verksamhet som ett lärande nätverk och en publikation som anknyter till strategiskt arbete utkommer under hösten. Publikationerna kan beställas från Arbetarskyddscentralen. Forskningspublikationerna fås från universitetens publikationsförsäljningar.

Om du är intresserad av den framtida verksamheten inom utvärderingsnätverket KARTUKE kan du kontakta Terttu Pakarinen, tfn (09) 771 22 28, 050 3380 472, terttu.pakarinen(at)kommunforbundet.fi.

Närmare upplysningar: www.kuntatyonantajat.fi/työelämän kehittäminen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta