Suomeksi
Cirkulär
34/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Facktidningen för kommunala arbetsgivare

Kuntatyönantaja är kommunsektorns arbetsmarknadstidning och en facktidning för personalförvaltningen. Tidningen är ett viktigt redskap i personal- och löneadministrationen och för chefer och beslutsfattare. Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året och omfattar också svenskspråkiga sidor, Nytt från KA.

Kommunala arbetsmarknadsverket sänder en gratisårgång till kommunerna och samkommunerna. Därutöver prenumererar de flesta kommunerna på tidningen för ledningen och dem som sköter personal- och lönefrågor samt för förtroendevalda som beslutar i arbetsgivarärenden.

Prenumerationsavgiften kommer inte att höjas nästa år. År 2004 är årsavgiften 35 euro vid beställning från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 40 euro vid beställning via ombud. Tidningen kan beställas som årsprenumeration eller som fortlöpande prenumeration. Faktureringen sker per kalenderår.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att ni prenumererar på Kuntatyönantaja för medlemmarna i kommunstyrelsen och för förtroendevalda som beslutar i personalfrågor, för tjänsteinnehavare och arbetstagare i chefsställning, för dem som sköter personalfrågor eller löneräkning och för revisorerna, för arbetarskyddscheferna, till kanslierna, kontoren, inrättningarna och arbetsenheterna.

Tidningen kan beställas antingen via prenumerationsblanketten i reklambladet eller på adressen www.kuntatyonantajat.fi/kuntatyonantaja.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör       Kirsti Hyrkäs

BILAGOR  Reklamblad (inkl. prenumerationsblankett)

FÖR KÄNNEDOM
De ansvariga för personalfrågor
Cheferna för kanslier, kontor, inrättningar och arbetsenheter