Suomeksi
Cirkulär
15/03
Till kommunstyrelserna

Tilläggsanvisningar om den tekniska personalens ställning när regionala räddningsverk bildas

Allmänt

I Kommunala arbetsmarknadsverkets (KA) cirkulär 6/2002 behandlades frågor som blir aktuella när personalen inom tekniska avtalets tillämpningsområde skall övergå i de nya regionala räddningsenheternas tjänst. De anvisningarna är fortfarande grundläggande vid bildande av regionala räddningsverk.

Tilläggsanvisningarna i detta cirkulär preciserar det förra cirkuläret och tar upp förändringar som föranleds av ändrad lagstiftning och andra bestämmelser.

Lönen behandlas nu mer ingående än i det tidigare cirkuläret.

Den del av anvisningarna som gäller personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas också på arbetstagare i kommunens halvordinarie brandkår.

Den nya lagstiftningen om kommunala tjänsteinnehavares rättsliga ställning

Tilläggsanvisningarna har fördröjts för att det varit oklart huruvida bestämmelserna om överlåtelse av rörelse också skall tillämpas på tjänsteinnehavare, dvs. om tjänsteinnehavarna skall övergå i de regionala räddningsverkens tjänst utan uppsägningsförfarande. Lagen om kommunala tjänsteinnehavare har nu (11.4.2003) stadfästs och träder i kraft 1.11.2003 samtidigt som vissa ändringar i kommunallagen.

Även om lagen om kommunala tjänsteinnehavare träder i kraft innan de regionala räddningsverken inleder sin verksamhet 1.1.2004 utgår KA ifrån att lagens bestämmelser om överlåtelse av rörelse inte tillämpas på tjänsteinnehavare som övergår i räddningsverkens tjänst, utan att deras övergång till den nya kommunala enheten sker utifrån de bestämmelser och anvisningar som angetts i cirkulär 6/2002. KA:s ställningstagande baserar sig på att frågan om tjänsteinnehavarnas övergång måste anses bli anhängig redan då samarbetsavtalen mellan kommunerna godkänns eller då statsrådet fattar beslut om samarbetet för de kommuner som inte ingått något avtal. Övergångsbestämmelsen (60 §) i lagen om kommunala tjänsteinnehavare föreskriver att "om ett ärende som avses i denna lag är anhängigt när lagen träder i kraft, tillämpas de stadganden och bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft".

Den nya lagstiftningen kommer att behandlas i ett särskilt cirkulär. Vid behov återkommer vi också till lagens inverkan på de regionala räddningsverken.

Preciseringar till cirkulär 6/2002

Kommunerna har med några få undantag ingått avtal om regionalt samarbete inom räddningsväsendet. Östra Tavastlands och Lapplands räddningsväsende organiseras i anslutning till landskapsförbunden, men annars verkar en kommun som centralenhet. Som intern lösning har kommunerna använt bl.a. affärsverksmodellen.

Lagen om räddningsväsendet (561/1999) ersätts 1.1.2004 med den nya räddningslagen, och förordningen om räddningsväsendet (857/1999) ersätts med den räddningsförordning som håller på att beredas. Kommunförbundet har i cirkulär 8/80/2003 gett anvisningar om organiseringen av räddningsväsendet.

Såsom tidigare nämnts revideras kommunallagen i samband med att lagstiftningen om kommunala tjänsteinnehavares rättsliga ställning utarbetas. De nya bestämmelserna i kapitel 6 preciserar gränsen mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Inom brandväsendet kan man utgå ifrån regeln om att de som utses till räddningsmyndigheter anställs i tjänsteförhållande. Det lönar sig att göra så också då uppgiften som räddningsmyndighet inte är bestående, men behovet av ett sådant förordnande är sannolikt/möjligt.

Som en precisering till det tidigare cirkuläret vill vi betona att det är skäl att höra personalen i tjänsteförhållande både när det gäller indragning av tjänst och avslutande av tjänsteförhållande.

Om det är ändamålsenligt att den semester som tjänsteinnehavaren tjänat in hos den tidigare arbetsgivaren eller en del av den tas ut i den nya arbetsgivarens tjänst, kan man avtala om det med stöd av § 5 mom. 2 i den allmänna delen i TS-03.

Också i dessa anvisningar vill vi betona vikten av ändamålsenliga arbetstidsarrangemang.

Lönen i den kommun som avstår från arbetskraft

Övergången till det regionala räddningsväsendet utgör i sig inte en grund enligt TS att ändra lönen i de kommuner som avstår från arbetskraft. Den kommande övergången bör alltså inte på förhand beaktas i lönen, och det är skäl för den kommun som tar över arbetskraften att gallra bort sådana löneelement när lönen bestäms i det nya anställningsförhållandet.

Lönen i den kommun som tar över arbetskraft (centralkommunen)

När lönen för en tjänsteinnehavare som övergår i tjänst hos den kommun som utgör centralort (eller hos landskapsförbundet) skall fastställas så att den stämmer överens med centralkommunens lokala lönesystem, tillämpas bl.a. följande principer:

Det lokala lönesystemet enligt TS utgör en helhet och det skall gälla alla personalgrupper som omfattas av TS, också räddningspersonalen. Man bör inte göra upp separata lönesystem för olika personalgrupper inom TS.

  • Utgångspunkten är att de förflyttade tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade och individuella löner bestäms enligt det lokala TS-baserade lönesystem som tillämpas i centralkommunen på samma sätt som vid nyanställningar. Ett lokalt tjänstekollektivavtal bör ingås om att sådana eventuella lönedelar som bildats genom ett lokalt tjänstekollektivavtal enligt § 13 i det kommunala huvudavtalet och som överskrider lönen enligt det lokala lönesystemet (lokalt separattillägg) skall slopas så snart som möjligt.
  • De uppgiftsrelaterade och individuella lönerna för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som anställs med stöd av bestämmelserna om överlåtelse av rörelse bestäms liksom för tjänsteinnehavare enligt TS-systemet i den mottagande kommunen. En arbetstagare har dock rätt till separattillägg enligt § 14 mom. 1 punkt 5 i avlöningskapitlet i TS-03, om hans totallön på grund av olikheter i de lokala lönesystemen annars skulle sjunka. I handledningen för TS finns ett exempel på sådant separattillägg.
  • Vi rekommenderar att centralkommunen i god tid före övergången utarbetar uppgiftsbeskrivningar enligt TS-03 för de tjänsteinnehavare som 1.1.2004 övergår i kommunens tjänst.
  • Det lokala lönesystem som centralkommunen tillämpar vid betalning av individuell lön bör så fort som möjligt tillämpas på de tjänsteinnehavare som övergår i kommunens tjänst.
  • Om det i de uppgiftsrelaterade lönerna för brandpersonalen i centralkommunen sedan tidigare ingår ett s.k. brandmannatillägg (33,64 euro/200 mark) som betalts till den operativa brandpersonalen, ingår detta tillägg också i den nya uppgiftsrelaterade lönen för tjänsteinnehavare som övergår i centralkommunens tjänst.
  • Behovet av att utveckla (uppdatera) det lokala lönesystemet i centralkommunen måste uppskattas utifrån hur väl lönesystemet lämpar sig för den nya organisationen som helhet.

Exempel på löner

A

En tjänsteinnehavare som övergår i centralkommunens tjänst har tidigare haft en uppgiftsrelaterad lön på 1 300 euro, men den nya lönen blir 1 200 euro.

Utgångspunkten är att centralkommunen skall betala en lika hög uppgiftsrelaterad lön för lika krävande uppgifter. Skillnaden mellan den gamla och den nya uppgiftsrelaterade lönen (100 euro) kan omvandlas till ett lokalt separattillägg genom ett lokalt tjänstekollektivavtal. Den nya uppgiftsrelaterade lönen blir då 1 200 euro och det lokala separattillägget 100 euro.

B

En tjänsteinnehavare som övergår i centralkommunens tjänst har samma uppgiftsrelaterade lön som tidigare, men det nya arbetet är mer krävande än det gamla.

Om den anställdes uppgiftsbeskrivning ändras i samband med övergången till centralkommunen värderas uppgiften enligt det lönesystem som tillämpas i centralkommunen precis som för vilken nyinrättad uppgift som helst. De bestämmelser i § 9 mom. 2 i TS som gäller förändrade situationer tillämpas inte i detta fall.

C

En tjänsteinnehavare som övergår i centralkommunens tjänst har sedan tidigare en uppgiftsrelaterad lön på 1 150 euro, vilket är mindre än den nya lönen, och han har en individuell lön på 150 euro. Bibehålls den individuella lönen då den uppgiftsrelaterade lönen stiger?

Det lokala lönesystemet i centralkommunen skall tillämpas som sådant på både gamla och nya tjänsteinnehavare. Individuella löner enligt det lönesystem som den tidigare arbetsgivaren tillämpat bibehålls sålunda inte automatiskt.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen