Suomeksi
Cirkulär
10/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ny handbok i kommunal personalledning

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderade i sitt cirkulär 16/2001 16.5.2001 att kommunerna och samkommunerna utvecklar sina personalresurser med strategisk ledning och personalstrategier som redskap för utvecklingen. Personalstrategin stödjer uppnåendet av kommunens strategiska servicemål. Dess utgångspunkt är kommunens eller samkommunens vision och strategi för serviceproduktionen. Det är viktigt att de beslut som gäller de politiska organens verksamhetsstrategier och personalledningen stämmer överens med varandra.

Personalstrategin visar hurdan personalpolitik kommunen följer i strävan till måluppfyllelsen. I strategin definieras de kvantitativa och strukturella målen, liksom målen för kompetens och arbetshälsa med beaktande av kommunens ekonomiska situation, praktiska åtgärder samt ansvarsfördelning och tidtabell. Kommunens myndighet i fråga godkänner de strategiska mål som ska genomföras under översyn och uppföljning av ledningen i kommunen eller samkommunen.

För att personalstrategin ska kunna utformas och tas i bruk förutsätts användning av informationsmaterial. Arbetsministeriets forsknings- och åtgärdsprogram Orka arbeta publicerade 3.2.2003 i samarbete med Kommunala arbetsmarknadsverket och personalorganisationer inom kommunsektorn en bok om strategisk personalledning inom den kommunala sektorn. Vi skickar publikationen som bilaga till detta brev. Ytterligare exemplar kan beställas från Kommunala arbetsmarknadsverket, Hanneli Kerovuo, tfn (09) 771 21 45, hanneli.kerovuo(at)kommunforbundet.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jukka Sädevirta

Bilaga 
Hyvä henkilöstöjohtaminen kuntasi menestystekijä (publikationen finns enbart på finska)