Suomeksi
Cirkulär
6/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn 2000

Ett förhandlingsresultat för den kommunala undervisningssektorn nåddes 2.2.2000.

Som bilagor till detta cirkulär skickas

 • Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2000
 • C-lönetabellerna 1.2.2000
 • Tim- och övertimarvoden 1.2–31.7.2000
 • Vissa avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.2.2000
 • Yrkesutbildningscentrer för vuxna (Bilaga T1)
 • Timlönerna i bilaga T2 fr.o.m. 1.2.2000

De personliga månadslönerna i mark för undervisningspersonalen vid yrkesutbildningscentrer för vuxna skall justeras lokalt med 2,56 % 1.2.2000. Samtidigt skall också lönen i mark för lärare inom det nya lönesystemet för yrkeshögskolor justeras med 2,56 %.

Också de tilläggsarvoden i mark som ingår i UKTA höjs med 2,56 %. De justerade tilläggsarvodenas storlek ingår i det avtal som kommer att tryckas och som troligen bli färdigt i april.

En del av de nya avtalsbestämmelserna träder i kraft 1.2.2000, en del 1.5.2000 (§ 4 i underteckningsprotokollet) och en del 1.8.2000. Av de ändringar som träder i kraft 1.8.2000 kan nämnas en ändring i systemet med tjänstetillägg och förenhetligandet av anställningsvillkoren för undervisningspersonalen vid vissa yrkesläroanstalter.

När avtalet har undertecknats skickas det ut i sin helhet inklusive alla ändringar. I bilagorna till detta cirkulär finns således endast de ändringar som skall införas 1.2.2000.

Vi strävar efter att kunna skicka anvisningar om tillämpningen av avtalet inom mars.

Ett separat cirkulär om beställningen av tryckta avtal skickas senare. Tryckningen av de finskspråkiga avtalen blir troligen färdig i mars, tryckningen av de svenska likaså under vårens lopp.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Anja Vaheri

BILAGOR

 1. Underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2000
 2. C-lönetabellerna 1.2.2000
 3. Tim- och övertimarvode 1.2–31.7.2000
 4. Vissa avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.2.2000
 5. Yrkesutbildningscentrer för vuxna (Bilaga T1)
 6. Timlönerna i bilaga T2 fr.o.m. 1.2.2000