Suomeksi
Cirkulär
23/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Medverkan i undersökningen hälsa 2000

Undersökningen Hälsa 2000 är en landsomfattande hälsoundersökning som genomförs i samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Folkpensionsanstalten, Institutet för arbetshygien, Pensionsskyddscentralen, Stakes, Statistikcentralen, UKK-institutet, universitetscentralsjukhusen och vissa universitetsinstitutioner. Projektet koordineras av Folkhälsoinstitutet. Undersökningen omfattar ca 10 000 slumpmässigt valda personer från 80 olika områden, och den genomförs mellan augusti 2000 och maj 2001. För att undersökningen skall lyckas är det nödvändigt att alla de personer som utvalts också har praktiska möjligheter att delta.

Syfet med undersökningen är att utreda personernas nuvarande hälsotillstånd, handlings- och arbetsförmåga samt hur de utvecklats under senare tid. Helt ny information tas fram om hälsotillståndet för arbetskraften i arbetsför ålder och befolkningen samt hur hälsan påverkas av levnadssätt, livsbetingelser och faktorer i anknytning till arbetet. På basis av resultaten kan människornas hälsa och handlingsförmåga främjas och hälso- och sjukvården i sin helhet utvecklas, liksom också företagshälsovården och den sociala tryggheten samt arbetslivet.

Undersökningen inleds med en omfattande intervju, som intervjuare från Statistikcentralens gör hemma hos de personer som deltar i undersökningen. Efter detta kallas de medverkande till en mycket grundlig hälsokontroll, i vilken också ingår tandläkar- och läkarundersökning. Hälsokontrollen är 3-4 timmar lång. De personer som deltar i kontrollen får ta del av undersökningsresultaten och läkarordinationerna. Senare kallas en del av dem som undersökts till fortsatta undersökningar vid universitetscentralsjukhusen och olika forskningsinstitutioner.

Undersökningen är frivillig och likställs inte med arbete. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar ändå för att undersökningen skall lyckas att arbetsgivarna försöker ge de personer som utvalts för undersökningen möjlighet att delta genom att separat avtala med var och en om nödvändiga arrangemang i fråga om arbetet och arbetstiden.

Statens arbetsmarknadsverk har sänt ett brev med motsvarande innehåll till ministerierna, ämbetsverk och institutioner.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Heikki Saipio