Suomeksi

Personalens ställning vid överlåtelse av rörelse

Enligt lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) ska överlåtaren och förvärvaren informera personalen särskilt i samband med samarbetsförfarandet vid överlåtelsen.

I 11 § i nämnda lag sägs det att överlåtaren och förvärvaren av en rörelse ska för företrädarna för den personal som berörs av överlåtelsen utreda

  1. tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen
  2. orsakerna till överlåtelsen
  3. de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt
  4. de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren ska lämna företrädarna för personalen de uppgifter som överlåtaren förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs. Förvärvaren ska lämna företrädarna för personalen samma uppgifter senast en vecka efter det att överlåtelsen skett.

Överlåtelsens inverkan på anställningsförhållandena

I samband med överlåtelse av en rörelse övergår personalen i tjänst hos förvärvaren och personalens anställningsvillkor kvarstår oförändrade trots bytet av arbetsgivare.

Enligt EUD:s rättspraxis har det sätt på vilket de anställda hos överlåtaren övergår till anställning hos förvärvaren inte någon juridisk betydelse utan en överlåtelse enligt överlåtelsedirektivet kan ske endast genom ett separat ansökningsförfarande som förvärvaren ordnar.

Överlåtelse av rörelse är inte i sig en laglig grund för uppsägning. Därmed kan förvärvaren inte säga upp de övertagna arbetstagarna eller tjänsteinnehavarna enbart på grund av att rörelsen överlåtits utan det sker genom i lag fastställda normala förutsättningar för avslutande av ett anställningsförhållande. Uppsägningar i samband med överlåtelse av en rörelse kan bero på att behovet av arbetskraft förändras på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska orsaker.

Förvärvaren har ålagts skyldighet att erbjuda en arbetstagare något annat arbete eller utbildning i de fall där överlåtaren har sagt upp arbetstagarens arbetsavtal så att det upphör att gälla först efter tidpunkten för överlåtelsen.

Personalen har inte heller rätt att ensidigt motsätta sig en överföring och bli kvar i tjänst hos överlåtaren. En arbetstagare eller tjänsteinnehavare har möjlighet att oberoende av den normala uppsägningstiden säga upp sitt anställningsförhållande så att det upphör från överlåtelsedagen, om arbetsgivaren eller den nya innehavaren av rörelsen har informerat om överlåtelsen senast en månad före överlåtelsedagen. Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp sitt anställningsförhållande så att det upphör på överlåtelsedagen eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen. Då kan också en tidsbestämd anställning sägas upp så att den upphör vid tidpunkten för överlåtelsen (7 kap. 5 § i arbetsavtalslagen, 39 § 5 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare).

En överlåtelse betyder inte att anställningsvillkoren för de övertagna arbetstagarna till alla delar kvarstår oförändrade, utan det är möjligt att göra omställningar med anledning av överlåtelsen inom ramen för det kollektivavtal som överlåtaren följt och som binder förvärvaren (HD 1999:71).

Ändring av anställningsvillkoren med anledning av överlåtelse

När ett arbetsavtal upphävs på grund av att arbetstagarens anställningsvillkor försämras avsevärt med anledning av överlåtelse av en rörelse, anses arbetsgivaren enligt bestämmelsen om förvärvarens ansvar vara ansvarig för att arbetsavtalsförhållandet upphör (7 kap. 6 § i arbetsavtalslagen). Enligt motiveringen till bestämmelsen ansvarar arbetsgivaren för att arbetsavtalet upphävs också då arbetstagaren säger upp arbetsavtalet på grund av avsevärda förändringar i anställningsvillkoren.

HD 2009:28
Enligt HD hade ett byte av arbetskollektivavtal på grund av överlåtelse av ett företags personalrestaurang inneburit förlust av vissa löneförmåner och sänkt lön på grund av kortare arbetstid för en av de anställda vid restaurangen. Dessutom hade arbetstagaren ålagts att arbeta på flera än bara en av bolagets personalrestauranger. Därmed hade arbetstagarens anställningsvillkor försämrats avsevärt på det sätt som avses i 7 kap. 6 § i arbetsavtalslagen. Enligt HD bör arbetsgivarens ansvar enligt 7 kap. 6 § i arbetsavtalslagen i detta fall anses betyda att förvärvaren är skyldig att för den uppsägningstid som förpliktar arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för lönen och de andra anställningsförmånerna
.

HD 2009:28 >

Ansvar för lönefordringar och andra fordringar

Ansvaret för betalning av arbetstagarnas lönefordringar eller andra fordringar som beror på anställningen övergår från överlåtaren till förvärvaren vid tidpunkten för överlåtelsen.

Ansvarsfördelningen mellan överlåtaren och förvärvaren påverkas av fordringarnas förfallotidpunkt. Överlåtaren och förvärvaren ansvarar solidariskt för fordringar som gäller ett arbetsavtalsförhållande och som förfaller till betalning före tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtaren är dock ansvarig gentemot förvärvaren för en arbetstagares fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har avtalats (1 kap. 10 § 2 mom. i arbetsavtalslagen). Förvärvaren ansvarar ensam för de fordringar som förfaller till betalning efter överlåtelsen, till exempel semesterlönen och semesterpenningen, om parterna inte har kommit överens om något annat. Överlåtelsen påverkar inte på fordringarnas förfallotidpunkt.

Överlåtaren och förvärvaren ansvarar solidariskt för en lönefordran eller någon annan fordran som föranleds av tjänsteförhållandet, om den har förfallit till betalning före överlåtelsen. Överlåtaren är dock ansvarig gentemot förvärvaren för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har avtalats 25 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas efter överlåtelse av rörelse

Förvärvaren måste tillämpa det kollektivavtal som bundit överlåtaren fram till utgången av avtalsperioden (mål C-499/04, 5 § i lagen om kollektivavtal). Andra kollektivavtal som redan binder förvärvaren eller förvärvarens egen organisering påverkar inte denna skyldighet.

Förvärvaren är skyldig att iaktta det tjänstekollektivavtal som gäller vid tiden för överlåtelsen så som bestäms i 5 § i lagen om kollektivavtal (25 § 4 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare).

Den bestämmelse som ingår i arbetsavtalet om iakttagande av ett visst kollektivavtal och som också gäller de nya kollektivavtal som ingåtts efter överlåtelsen band inte förvärvaren som inte hade möjlighet att delta i förhandlingarna om dessa nya kollektivavtal (mål C-426/11).

Också det lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal som överlåtaren tillämpat binder förvärvaren tills det tidsbegränsade avtalet upphör att gälla eller tills det avtal som gäller tillsvidare har sagts upp.

De anställningsvillkor som iakttas för den övertagna personalens del kan också försämras vid utgången av överlåtarens avtalsperiod om ändringar görs i det kollektivavtal som tillämpas eller i lagstiftning, till exempel i pensionslagen.

Arbetsavtal

Anställningsvillkoren i arbetsavtalet för de arbetstagare som överförs binder efter övertagandet förvärvaren på samma sätt som de bundit överlåtaren.

Den nya arbetsgivaren har samma rätt att ändra anställningsvillkoren som den överlåtande arbetsgivaren. En överlåtelse av rörelse förutsätter inte i sig att arbetstagarnas arbetsavtal ska revideras, om den nya arbetsgivaren inte uttryckligen kommer överens om ändringar i arbetsavtalet med de arbetstagare som överförs.

Prövningsbaserade ledigheter

Det rekommenderas inte att överlåtaren beviljar den personal som överförs prövningsbaserad tjänst- eller arbetsledigheter för tiden efter överföringen eftersom dessa beslut kunde försvåra förvärvarens verksamhet i onödan.

Om prövningsbaserad ledighet ändå beviljas övergår den person som beviljats ledighet vid överlåtelsetidpunkten i förvärvarens tjänst tillsammans med de övriga personer som överförs. Personen i fråga börjar arbeta hos den nya arbetsgivaren i regel först efter att ledigheten upphört.

Naturaförmåner

De vanligaste naturaförmånerna är i praktiken läkartjänster inom företagshälsovården, måltidsförmån (t.ex. lunchsedlar), motionssedlar, mobiltelefonförmån samt resebiljetter och bilförmån.

En naturaförmån är en nyttighet som arbetsgivaren ensidigt tillhandahåller och bekostar.

Tillgången till naturaförmåner upphör i regel senast då anställningsförhållandet upphör. Vid överlåtelse av rörelse upphör den övertagna personalens rätt till de naturaförmåner som överlåtaren tillhandahåller när arbetsgivaren byts, om det inte uttryckligen avtalats om dessa förmåner i arbetsavtalen.

Skydd av personuppgifter

Till det avtal som kommunen ingått om överlåtelse av rörelse bifogas i allmänhet en förteckning över den övertagna personalen. Uppgifterna i förteckningen blir i allmänhet offentliga enligt 6 § 8 punkten i personuppgiftslagen senast efter det att avtalet undertecknats.

Överlåtaren och förvärvaren är som arbetsgivare skyldiga att iaktta bestämmelserna i personuppgiftslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt 34 § i personuppgiftslagen ska ett personregister som inte längre behövs för den registeransvariges verksamhet förstöras, om det inte särskilt bestäms att de registrerade uppgifterna ska bevaras eller om registret inte ska överföras till ett arkiv. Personregistren över den personal som överförs bör vara tillgängliga för förvärvaren senast på överlåtelsedagen, om inte något annat har överenskommits.

Ritva Liivala

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2294
Mobiltelefon:
+358 50 357 4227
E-post:
Ritva.Liivala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT