Ohje
OVTES

Ohjeita ja esimerkkejä OVTESin Osio G:n 1.10.2022 paikallisen järjestelyerän laskemisesta

OVTESin osio G:n (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) piirissä oleville kohdennetaan paikallisella järjestelyerällä henkilökohtaisiin lisiin 0,45 prosenttia osio G:n palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa huomioidaan erityisesti kasvatustieteiden maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän sekä KVTESin II luvun 11 §:n tunnistamat kriteerit.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta on määräykset OVTESin yleiskirjeessä 21/2022. Paikallisen erän jakamisesta päättää työnantaja, mutta täytäntöönpanossa noudatetaan OVTESin 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 5 § 3 momentin mukaista neuvottelumenettelyä.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi syyskuulta) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden OVTESin Osio G:n palkkasummasta. Palkkasummassa ei saa olla mukana 1.10.2022 voimaan tulleita palkankorotuksia. 

Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Heijastukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin

Automaattiset, eli prosentuaaliset, palkanlisät korottuvat samassa suhteessa kuin tehtäväkohtainen palkka tai varsinainen palkka korottuu. Esimerkiksi työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja työaikakorvausten tuntihinnan laskentapohjana on varsinainen palkka.

Ei-automaattiset, eli euromääräiset, palkanlisät pysyvät ennallaan tehtäväkohtaisen palkan/ varsinaisen palkan korottuessa. Euromääräisiä palkanlisiä on esimerkiksi määrävuosilisä ja luontoisedut.

Heijastusvaikutukset tulee ottaa huomioon kustannuslaskennassa, jotta sovittu kustannusvaikutus ei ylity eikä alitu.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutus

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 0,45 prosenttia OVTESin Osio G:n palkkasummasta. Oikeita lopputuloksia on vain yksi, eli sovittu kustannusvaikutus palkkasummasta. Työnantaja vastaa kustannuslaskennasta ja toimii virkavastuulla.

Paikallisen järjestelyerän tuomaa korotuksen suuruutta yksilötasolla ei ole sovittu valtakunnan tasolla.

Esimerkkejä paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Jos 0,45 %:n paikallinen järjestelyerä lasketaan euromääräisenä kokonaisansioiden tai varsinaisten palkkojen palkkasummasta, ei tätä eurosummaa voida siirtää sellaisenaan henkilökohtaisiin lisiin. Tällöin jää ottamatta huomioon korotusten heijastus työkokemuslisiin, työaikakorvauksiin ja muihin ns. automaattisiin eli prosentuaalisiin lisiin, ja kokonaiskustannusvaikutus ja käytettävissä oleva euromäärä ylittyy.

Seuraavien esimerkkien avulla kuvataan, miten palkankorotukset toteutetaan oikein (esimerkki 1) ja väärin (esimerkki 2) ja korotusten kustannusvaikutuksia.

Esimerkeissä korotukset on yksinkertaisuuden vuoksi viety vain yhden yksittäisen henkilön palkkaan. Käytännössä korotusten suuruus ja kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin voivat vaihdella henkilöittäin.

Oikea laskutapa

Esimerkki 1: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,45 % syyskuun 2022 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 13,52 € (3 004 x 0,45/100 = 13,52 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan henkilökohtaiseen lisään. Henkilökohtaista lisää voidaan kuitenkin korottaa vain 13,31 € (2 957 /3 004) x 13,52=13,31 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastus työaikakorvauksiin. Työkokemuslisä ja määrävuosilisä eivät korotu. Kokonaisansiot nousevat tasan 0,45 % eli 13,52 euroa.

 

          Palkka €/kk

 

 

 

30.9.2022

1.10.2022

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 600,00

2 600,00

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

208,00

208,00

0,00

(automaattinen lisä, ei korotu, koska TKP ei korotu)

Henkilökohtainen lisä

100,00

113,31

13,31

(+ 13,31)

Määrävuosilisä

49,00

49,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 957,00

2 970,31

0,45

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

47,00

47,21

0,45

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

 3 004,00

3 017,52

0,45

kustannusvaikutus 0,45 % palkkasummasta eli 13,52 €

Väärä laskutapa

Esimerkki 2: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 0,45 % syyskuun 2022 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 13,52 € (3 004 € x 0,45/100 = 13,52 €) ja tällä euromäärällä korotetaan henkilökohtaista lisää. Tässä jäi ottamatta huomioon korotusten heijastus työaikakorvauksiin. Kokonaiskustannusvaikutus ylittyy esimerkissä 0,01 %-yksiköllä eli 0,21 eurolla.

 

 

          Palkka €/kk

 

 

 

30.9.2022

1.10.2022

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 600,00

2 600,00

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

208,00

208,00

0,00

(automaattinen lisä, ei korotu, koska TKP ei korotu)

Henkilökohtainen lisä

100,00

113,52

13,52

(+ 13,52)

Määrävuosilisä

49,00

49,00

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 957,00

2 970,52

0,46

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

47,00

47,21

0,46

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

 3 004,00

3 017,73

0,46

kustannusvaikutus 0,46 % eli 13,73 €

ja se ylittyi 0,01 %-yksiköllä eli 0,21 €

Dokumentoi ratkaisut

Paikallisia järjestelyeriä koskevat ratkaisut tulee dokumentoida. Erien perusteiden, käytön ja kohdentamisen dokumentointi tukee myös suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa ja palkkausjärjestelmän toteuttamisen seurantaa. KT lähettää kunnille ja kuntayhtymille tiedustelun, miten paikallinen järjestelyerä on käytetty.