Ohje
OVTES

Esiopetus – koulussa vai päivähoidossa?

Perusopetuslaissa säädetty esiopetus voidaan järjestää joko päivähoidon yhteydessä tai osana koulun toimintaa. Järjestämistapa vaikuttaa esiopetusta opettavan opettajan palvelussuhteen ehtoihin, koska riippuen järjestämistavasta hänen palvelussuhteensa ehdot määräytyvät joko KVTES:n tai OVTES:n mukaan. Toimintojen kannalta em. virka- ja työehtosopimusten keskeisin ero on esiopetusta antavan henkilöstön työajan määräytymisessä.

Ainoastaan siinä tapauksessa, että esiopetus on järjestetty koulutoimen alaisena osana jonkin koulun toimintaa siten, että oppilaat on määrätty nimeltä mainitun koulun oppilaiksi, esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Yleistä

Perusopetuslaissa säädetty esiopetus voidaan järjestää joko päivähoidon yhteydessä tai osana koulun toimintaa. Esiopetuksen kuuluminen opetustoimen alaisuuteen ei edellytä sen toteuttamista koulussa, vaan sitä voidaan yhtä hyvin antaa päiväkodissa.

Vain silloin, kun esiopetus on järjestetty koulutoimen alaisena osana jonkun koulun toimintaa siten, että oppilaat on määrätty nimeltä mainitun koulun oppilaiksi (esiopetusta saavat on siis otettu koulun esioppilaiksi), esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Kaikissa muissa esiopetusjärjestelyissä eli, kun esiopetusryhmää ei liitetä minkään koulun opetusryhmäksi tai opetusryhmään, kunnan palveluksessa olevan, esiopetusta antavan henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimintojen kannalta em. virka- ja työehtosopimusten keskeisin ero on esiopetusta antavan henkilöstön työajan määräytymisessä. Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti 700 tuntia vuodessa, minkä lisäksi esiopetusta saava lapsi tarvitsee yleensä päivähoitopaikan.

Lasten päivähoidossa työskentelevän hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan riippumatta siitä, minkä monijäsenisen toimielimen alaisuuteen lasten päivähoitolaissa tarkoitettu palvelu on järjestetty tai mihin hallintokuntaan yms. päivähoito, varhaiskasvatus on organisoitu.

KVTES:n piirissä työskentelevän säännöllinen työaika on keskimäärin 38,25 tuntia viikossa. Esiopetustehtävä (700 t/v) kattaa noin 40 % henkilön em. säännöllisestä työajasta (lastentarhanopettajan keskimääräinen vuotuinen työaika arkipyhät, keskimääräiset vuosilomat ja KVTES:n 5 ylimääräistä vapaapäivät vähentäen on 1 644 tuntia vuodessa, vaihteluväli vuosilomaoikeudesta riippuen 1 598–1 713 tuntia), ja 60 % työajasta on käytettävissä lapsiryhmän ja päiväkodin muuhun toimintaan.

OVTES:n piirissä työskentelevän esiluokan opettajan opetusvelvollisuus on sopimuksen mukaan 23 tuntia viikossa, josta esiopetustunnit kattavat keskimäärin 18,42 tuntia viikossa (700 tuntia jaettuna koulun 38 työviikoille). Em. opetustuntien lisäksi esiluokan opettaja on velvollinen osallistumaan koulun yleissuunnitteluun (3 tuntia viikossa eli114 t/v) ja eräisiin koulutus-/suunnittelupäiviin, jotka sisältyvät em. opetustuntien mukaan määräytyvään palkkaan (näin määräytyvä työnantajan direktio-oikeuden piiriin kuuluva työaika vuodessa on 1006 tuntia). Lisäksi em. palkkaan sisältyy mm. opettajan työnkuvaan kuuluvat, oppituntien ulkopuoliset tehtävät kuten oppituntien valmistelu, lukuvuoden alussa laadittava opetussuunnitelma ja mahdollinen lapsikohtainen esiopetussuunnitelma. Koska esiluokan oppilaille ei yleensä pidetä kirjallisia kokeita eikä teettä kirjallisia harjoituksia, jotka opettaja korjaisi opetustuntien ulkopuolella, on tämäntyyppisiä tehtäviä esiluokan opettajalla muita opettajia selvästi vähemmän.

Mikäli koulun esiluokan opettajalle ei anneta em. esiopetustuntien lisäksi muita opetustunteja (esim. I ja II luokan), opettaja on osa-aikainen (18,42 t / 23 t) ja hänen palkkansa määräytyy osa-aikapalkkana. Mahdollisuutta tarjota esim. lastentarhanopettajan pätevyyden omaavalle esiluokan opettajalle muita oppitunteja rajoittavat kelpoisuussäännökset.

Koulun esiluokan opettajalle voidaan pyrkiä löytämään työtä myös esim. päivähoidon tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä. Näiden tehtävien osalta po. henkilön palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kahden erityyppisen sopimuksen – OVTES:n ja KVTES:n – niveltäminen yhteen mm. työajan suteen on kuitenkin ongelmallista. Ainakin, mikäli päivähoidon piirissä tarvitaan henkilöstöresursseja eikä opetustoimella ole esiluokan opettajalle vähintään täyden opetusvelvollisuuden edellyttämää määrää oppitunteja, esiopetus on tarkoituksenmukaisinta järjestää päivähoidon yhteydessä. Tällöin esiopetusta antavan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kaikilta osin KVTES:n mukaan.

Peruskoulussa toteutettavan esiopetuksen opettajan palkkaus

Osana peruskoulun toimintaa (oppilaat ovat nimetyn peruskoulun oppilaita) annettavan esiopetuksen opettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n peruskoulua koskevan virkaehtosopimusliitteen mukaisesti.

Esiopetusta annetaan joko erillisessä esiluokassa tai yhdysluokkaopetuksena lähinnä peruskoulun I ja/ tai II vuosiluokkien yhteydessä.

Koulun esiopetuksen hoitaa viranhaltija tai tuntiopettaja. Esiopettaja voi myös olla työsopimussuhteinen, jos hän opettaa vain esiopetuksessa eikä hänellä ole hoidettavana perusopetuksen tunteja.

Esiluokanopettajan virka perustetaan tai tuntiopettaja otetaan toistaiseksi, jos erillisen esiluokanopettajan tarve on pysyvä.

Esiopettajan ja luokanopettajan tehtävät ovat erilaiset, kuten esiopetuksen ja luokanopetuksen opettajan kelpoisuusehdotkin. Muun muassa tästä syystä palvelussuhteen ehdot ovat myös erilaiset. Kyseessä on kaksi eri tehtäväkokonaisuutta.

Luokanopettajan virassa oleva voi antaa esiopetusta omassa luokanopettajan virassaan. Tällöin palvelussuhteen ehdot ovat luokanopettajan palvelussuhteen ehdot. Jos sen sijaan esiopetuksen antaminen erillisellä esiluokalla tulee olemaan ainoa ko. opettajan työn sisältö, niin viran nimikkeen muuttamiseen (ts. vanhan viran lakkauttaminen, uuden perustaminen ja viranhaltijan ottaminen uuteen virkaan) tulisi ryhtyä. Myös esiopetuksessa on tärkeä, että virkanimike vastaa henkilön tehtäviä.

Jos esiopetus annetaan tuntiopetuksena, palvelussuhteen ehdot määräytyvät tehtävän mukaan, jolloin vastaavia ongelmia ei ole.

Erillinen esiluokka

 Kun esiopetus on järjestetty erillisellä esiluokalla, jonka opetuksen hoitaa esiluokanopettajan viranhaltija, hänen peruspalkkansa määräytyy hänen oman kelpoisuutensa perusteella seuraavasti:

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 03 04 02 0

Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

4 03 04 02 4

Asetuksen 986/1998 7 §:n
mukainen kelpoisuus

4 03 04 02 1

Muu kuin edellä mainittu

4 03 04 02 2

Hinnoittelutunnusta 4 03 04 02 4 käytetään vain, jos koulussa on erillinen erityisesiluokka, jota opettavalla opettajalla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus.

Esiluokanopettajan opetusvelvollisuus on 23 tuntia viikossa. Erillisen esiluokan opettamisesta ei voi saada opetusvelvollisuuden huojennusta, koska peruskoulunliitteen 10 §:n 2 momentin opetusvelvollisuuteen lukeminen edellyttää aina sekä esiopetuksen että vuosiluokkien 1–6 oppilaiden samanaikaisopetusta. Esiluokanopettajilla on kuitenkin muista peruskoulun opettajista poiketen oikeus 5 vuoden opettajan palvelun perusteella saada 6 %:n suuruinen vuosisidonnainen lisä, joka muilla peruskoulun opettajilla on vain 2 %:n suuruinen.

Jos erillisen esiluokanopettajanviran haltija opettaa esiopetuksen lisäksi perusopetuksen puolella, määräytyy perusopetuksesta maksettava palkka erikseen perusopetusta koskevien määräysten mukaisesti. Tämä on ainoa tilanne, jossa peruskoulussa viranhaltijalle lasketaan sekä painotettu peruspalkka että painotettu opetusvelvollisuus.

Esiopetusta antavan tuntiopettajan palkka määräytyy samoin perustein kuin mitä yllä on todettu viranhaltijan osalta kuitenkin sillä poikkeuksella, että tuntiopettajaan ei sovelleta liitteen I 10 § 2 momenttia.

Esiopetus yhdistettynä muuhun perusopetukseen

Jos luokanopettaja antaa esiopetusta, määräytyy palkkaus kaikilta osin perusopetuksen mukaisena. Esim. jos luokanopettajan opetusryhmään kuuluu ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden lisäksi esiopetuksen oppilaat, määräytyy peruspalkka luokanopettajaa koskevien määräysten mukaan ja opetusvelvollisuus on 24 tuntia viikossa. Tähän tuntimäärään luetaan yksi viikkotunti, jos opettaja opettaa yhdistetyssä luokassa vähintään puolet esiopetusryhmän opetuksesta. Jos tällaisella luokanopettajalla on kokonaisuudessaan 24 oppituntia viikossa, jää hänelle yksi ylitunti maksettavaksi oman viran mukaisella ylituntipalkkioperusteella. Jos opettajalla on esim. yhdistetty ensimmäinen ja toinen vuosiluokka, minkä lisäksi hän opettaa vähintään puolet esiopetusryhmän tunneista, saa hän lukea opetusvelvollisuuteensa kaksi viikkotuntia. Opetusvelvollisuuteen lukemiset eivät koske tuntiopettajaa.

Esimerkki viranhaltijan painotetun peruspalkan ja opv:n laskemisesta

Esiluokan opettajalla on ylempi korkeakoulututkinto ja perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus (40304020). Hän opettaa esiluokalla 19 tuntia ja perusopetuksessa 5 tuntia viikossa. Hänelle on myönnetty  vuosisidonnaista lisää 10 palveluvuoden perusteella.

1.2.2013

 

Peruspalkka esiopetuksessa

 

2 200,04 (II kl)

Opetusvelvollisuus esiopetuksessa

 

23 tuntia

Peruspalkka perusopetuksessa

 

2 535,92 (II kl)

Opetusvelvollisuus perusopetuksessa 

24 tuntia

 

Painotettu peruspalkka 1.8.2009


= 2 270,02

(19 x 2 200,04) + (5 x 2 535,92)

24

 

Painotettu opetusvelvollisuus


= 23,20 ~ 23

(19 x 23) + (5 x 24)

24

Opettajalle jää maksettavaksi yksi ylitunti, jonka perusteena on painotettu peruspalkka. Lisäksi otetaan huomioon vuosisidonnainen lisä.