På svenska

KVTES

2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2017, voimassa 1.2.2017 lukien

  Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen toteuttaminen kunta-alalla

  Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi.

  2 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

  Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2018 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

  Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  3 §  Palvelussuhteen ehtojen muutokset

  Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen perusteella ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia, poikkeuksena ovat 4 §:ssä ja 5 §:ssä sovitut rakenteelliset muutokset.

  4 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät rakenteelliset muutokset

  1 mom. Lomarahan vähentäminen

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu 31.5.2016 allekirjoitetussa erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

  Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1.

  2 mom. Työajan pidentäminen

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa.

  5 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä paikallisen sopimisen edistäminen

  1 mom. Paikallinen sopiminen

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikallisen sopimisen edistämisestä on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa.

  Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus.

  2 mom. Työaikapankki

  Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta työaikapankin paikallisesta käyttöönotosta on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa.
  KVTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku 32 §).

  Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus.

  6 §  Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallituksen em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  7 §  Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  8 §  Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  9 §  Työryhmät

  Asetetaan seuraavat työryhmät:

  Palkkahinnoittelutyöryhmä

  Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana

  • uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä sekä palkkausluvun palkkahinnoitteluosuutta
  • selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaasopimusmääräyksiä.

  Yleinen työaikatyöryhmä

  Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana

  • arvioida, kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä sekä niiden muutostarpeita työajan käytön tehostamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi
  • selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa sopimusmääräyksiä.

  Työryhmiä koskevilla kirjauksilla ei ole tarkoitus muuttaa jo sovittujen työryhmien toimeksiantoja tai työnjakoa.

  10 §  Sopimuksen raukeaminen

  Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

  Helsingissä 31. toukokuuta 2016

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  KUNTA-ALAN UNIONI RY

  KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY


  Liite 1

  Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta

  1 §

  1 mom. 

  Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan

  • kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen,
  • kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen,
  • kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä
  • kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen

  soveltamisaloihin kuuluvaan henkilöstöön.

  2 mom.  

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 2 §:ssä mainituilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittuun lomarahaan siitä riippumatta, mitä lomarahasta määrätään 1 momentissa mainituissa virka- ja työehtosopimuksissa.

  2 §

  1 mom. 

  Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 2017–2018 ansaittavaan lomarahaan.

  2 mom.  

  Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelletaan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

  3 §

  Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on

  1. 4,2 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tapauksissa,
  2. 3,5 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tapauksissa,
  3. 2,8 % kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 5 §:n 2 momentin 3 kohdan tapauksissa,

  lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.

  4 §

  Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 55 §:n 2 momentissa vuosilomapalkka lasketaan edellä 2 §:ssä tarkoitettujen lomanmääräytymisvuosien vuosiloman osalta kertomalla TTES:n 35 § 1 momentin mukaan laskettu keskituntiansio luvulla 1,35 sekä 55 §:n 5 momentin 2 kappaleessa ja 6 momentin 2 kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa luvulla 0,35.


  Soveltamisohje

  Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen vuosilomapalkan laskemiseen riippumatta siitä, milloin 2 §:ssä tarkoitetuilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittu vuosiloma pidetään.


  5 §  

  Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen liitteiden 11 (Lasten ja nuorten taidekoulu, 10 § 3 mom.), 12 (Kansalaisopisto, 16 §) sekä 13 (Kansanopisto, 13 §) tuntiopettajien lomaraha määräytyy (lomarahan edellytysten täyttyessä) seuraavasti:

  35 % x

  Lomakorvaus

  työvuodelta

  x

  Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää
  tai 35 oppituntia

  Työsuhteen keston kuukaudet

  6 § 

  Tämä sopimus koskee myös lomakorvauksen yhteydessä maksettavaa lomarahaa.

  7 § 

  Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

  8 § 

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:n mukaista lomarahaa maksetaan sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, lomarahan suuruus määräytyy 3 §:n mukaisesti.

  9 § 

  Tällä virka- ja työehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta.

  10 § Sopimuksen raukeaminen

  Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.

  Helsingissä 31. toukokuuta 2016

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

  KUNTA-ALAN UNIONI RY

  KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY

  JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY