På svenska

HYVTES 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  HYVTES 2023–2025

  Liite 1 Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuolisia tehtäviä ovat mm.

  • Hallinnon johtotehtävät
    
  • Hallinnon vaativat päätöksenteko-, esittely- ja valmistelutehtävät
    
  • ICT-alan johtotehtävät
    
  • Viraston tai kanslian virasto- ja laitospalvelun esihenkilötyö (vastaava vahtimestari)
    
  • Palkkausluvun 17 §:n mukaiset työnantajan edustajat
    
  • Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. HYVTESin palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen ja 17 § soveltamisohjeineen.

  2 § Eräiden hallinnon asiantuntijatehtävien ja toimistoalan tehtävien palkkahinnoittelu

  Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät (H1ASI040)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät esimerkiksi hallintopalveluissa, taloushallinnossa, viestinnässä, asiakirjahallinnassa ja henkilöstöhallinnossa. Tehtäviin voi kuulua asiantuntijatehtävien lisäksi myös esihenkilötehtäviä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi hallintosihteeri, koulutus-, talous-, henkilöstö-, viestinnänsuunnittelija, kehittämisen asiantuntija, kääntäjä ja tiedottaja.

  H1ASI040 Peruspalkka

  1.3.2023

  1.6.2023

   

  2 696,37 €

  2 755,69 €

  Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (H1TOI060)

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammatillista perustutkintoa tai vastaavia aikaisempia tutkintoja.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on esimerkiksi taloushallinnon, palkanlaskennan, arkiston ja asiakirjahallinnan, asiakaspalvelun, hallintopalvelun, henkilöstöhallinnon, johdon tuen ja muut toimistoalan tehtävät. Tehtäviin voi kuulua lisäksi myös esihenkilötehtäviä ja työnjohtotehtäviä.

  Palkkahinnoittelukohdassa on tyypillistä, että tehtävien vastuullisuus ja itsenäisyys voivat vaihdella merkittävästi samassa organisaatiossa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi toimisto-, palvelu-, palkka-, talous-, hallinto-, laskenta-, koulutus-, osasto-, arkistosihteeri, kanslisti, tekstinkäsittelijä, etuuskäsittelijä, toimistonhoitaja, kirjanpitäjä, toimistotyöntekijä, sihteeri, palveluneuvoja ja puhelunvälittäjä.

  H1TOI060 Peruspalkka

  1.3.2023

  1.6.2023

   

  2 166,08 €

  2 213,73 €

  3 § ICT-alan tehtävien palkkahinnoittelu

  ICT-alan asiantuntijatehtävät (H1ICT040)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua toimialasta riippumatta esimerkiksi ICT-alan suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät, joihin liittyy esimerkiksi vaativien ja laajojen tietojärjestelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Tehtäviin voi kuulua myös esihenkilötehtäviä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

  H1ICT040 Peruspalkka

  1.3.2023

  1.6.2023

   

  2 482,04 €

  2 536,64 €

  ICT-alan ammattitehtävät (H1ICT060)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi ICT-alan suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät sekä käytön ja sovellusten tukitehtävät sekä laitteiden tekninen käyttö, käytön suunnittelu ja tekniset tukitehtävät. Tehtäviin saattaa kuulua työnjohtotehtäviä.

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

  H1ICT060 Peruspalkka

  1.3.2023

  1.6.2023

   

  2 248,46 €

  2 297,93 €

  4 § Sisäisen palvelutoiminnan tehtävien palkkahinnoittelu

  Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (H1PER070)

  Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviin kuuluu mm. vahtimestari-, virastomestari- ja lähettitehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi vahtimestari, virastomestari, lähetti.

  H1PER070 Peruspalkka

  1.3.2023

  1.6.2023

   

  1 858,52 €

  1 899,41 €


  Palkkahinnoittelun soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. HYVTESin palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asianomaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike.

  Koulutus

  Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvassa tehtävässä edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä on palkkahinnoittelukohdassa todettu, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös tehtävien vaativuus edellyttää selvästi peruspalkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Ks. HYVTESin palkkausluvun 9 § 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.1 Koulutus.

  Esihenkilöasema

  Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvissa tehtävissä toimivien työntekijöiden/viranhaltijoiden tehtäviin voi sisältyä esihenkilötehtäviä tai työnjohtotehtäviä. Tämä tulee myös huomioida tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Esihenkilöasemassa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. HYVTESin palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esihenkilöasema.

  Tehtävien vaativuuden arvioinnista

  Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. HYVTESin palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia varten.

  Hallinnon ja toimistoalan määräaikaisissa projekteissa projektitehtävissä toimivat työntekijät/viranhaltijat ovat lähtökohtaisesti palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä voidaan käyttää arvioinnin apuna ns. viiteryhmää. Ks. HYVTESin palkkausluvun 8 §.

  Palkkahinnoittelukohta (H1TOI060)

  Palkkahinnoittelukohdassa H1TOI060 tehtävät voidaan ryhmitellä tehtävän vaativuutta arvioitaessa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  • vaativimmat ja vastuullisimmat ammattitehtävät
  • vaativat tai laajat ja monipuoliset ammattitehtävät
  • tavanomaiset ammattitehtävät
  • muut toimistoalan ammattitehtävät


  Mikäli palkkahinnoittelukohdassa H1TOI060 toimistotyötä tekevän säännöllinen työaika on poikkeuksellisesti yleistyöaikajärjestelmän mukainen (keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia/viikko ja työaikaan kuulumaton ruokailutauko), peruspalkka on 5 % H1TOI060-palkkahinnoittelukohdassa olevaa suurempi.