Lausunto
218/04.01.00/2023
Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa vastauksena ministeriön esittämiin yksilöityihin kysymyksiin seuraavaa

Kotoutumislain korvaukset (61–62 §)

Esityksellä lyhennettäisiin kunnille ja hyvinvointialueille maksettavaa korvausaikaa palveluiden järjestämisestä. On huomattava, että korvausajan enimmäisaika on riippumaton sen perusteella olevien palveluiden järjestämisestä. Näin yleiskatteellisessa rahoituksessa ei huomioitaisi säädetyn korvausajan jälkeen syntyneiden palveluiden järjestämisestä koituvia kustannuksia, vaikka ne perustuisivatkin maahanmuuttajan kotoutumispalveluihin liittyvään palvelutarpeeseen. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT haluaa muistuttaa, että jo kotoutumissuunnitelman kestoa lyhennettäessä (HE 208/2022) kunnat ja Kuntaliitto toivat esille lausuntopalautteessaan, että laskennallisen korvauksen taso on kustannuksiin nähden riittämätön. Samaisen hallituksen esityksen vaikutusarvioinneissa tuotiin esille, että hyvin pieni osa maahanmuuttajista työllistyy kotoutumiskoulutuksen eikä kotoutumisajan lyhentämisestä ole luotettavaa tutkimustietoa. Edelleen tässä hallituksen esityksessä arvioidaan, että suurin osa kotoutuja-asiakkaista tulee siirtymään työmarkkinatuelle ja julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden asiakkaiksi.

Kunnille siirtyy työvoimapalveluiden järjestämisvastuu vuoden 2025 alussa. Samassa yhteydessä lisätään kuntien vastuuta työmarkkinatuen rahoituksesta. Jotta nyt lausuttavana olevan esitysluonnoksen taloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida kuntien ja hyvinvointialueiden näkökulmasta, tulisi esityksessä esittää arvioinnit korvausten tämänhetkistä riittävyydestä ja esityksen vaikutuksista tähän riittävyyteen. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää tärkeänä, ettei uudistuksella heikennetä kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta.

Maksu käyttämättä jääneen tapaamisen tulkkauskustannuksesta (32 a §)

Esityksellä annettaisiin kunnalle tai työvoimaviranomaiselle mahdollisuus periä maksu käyttämättä jätetyistä palveluista, mikäli niistä on aiheutunut tulkitsemiskustannuksia. Esityksellä pyritään lisäämään maahanmuuttajan omaa vastuuta kototutumispalveluihin osallistumisessa ja niiden tuloksellisessa hyödyntämisessä. Koska esityksellä vähennetään kotoutumispalveluiden rahoitusta kunnille ja hyvinvointialueille, on olennaista pyrkiä vähentämään näiden palveluiden hukkakäyttöä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää esitystä kannatettavana.

Alaikäisenä yksin tulleiden tuki (34, 69 §)

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:llä ei tähän ole lausuttavaa.

Pakolaisten vastaanotto (44 §)

Esityksellä pyrittäisiin tarkentamaan kuntien ja hyvinvointialueiden työnjakoa. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää esitystä tältä osin kannatettavana.

Muut huomiot

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT:llä ei ole esitysluonnoksesta muuta lausuttavaa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT