Lausunto
342/04.01.01/2022
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa, että KT on osallistunut esitysluonnoksen valmisteluun.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Muutokset koskisivat säännöksiä sovitellusta työttömyysetuudesta.

Esityksellä luovuttaisiin työttömyysetuuden sovittelussa käytetystä erityisestä sovittelujaksosta ja lisättäisiin säännös työajan poikkeuksellisuuden arvioinnista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen edellyttäisi jatkossakin aina työn osa-aikaisuutta.

Lisäksi huhtikuussa 2019 voimaan tulleisiin työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua koskeviin työttömyysturvalain säännöksiin tehtäisiin eräitä selkeyttäviä muutoksia.

Esityksen tavoitteena on edistää osittaista työllistymistä ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista selkiyttämällä työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Ehdotusten kokonaisvaikutukset julkiseen talouteen on arvioitu vähäisiksi.
KT kannattaa lakimuutoksen tavoitteita ja pitää ehdotettuja työttömyysetuuden sovittelua koskevia muutoksia lain soveltamisen kannalta selkeyttävinä.

KT toteaa, että uudistusten ei tule lisätä työnantajien hallinnollista taakkaa. Valmistelun yhteydessä ei ole ollut käytettävissä tietoa siitä, kuinka usein nykytilanteessa työttömyysturva-asioiden käsittelemiseksi on jouduttu pyytämään lisäselvityksiä työnan-tajilta. Kuitenkin lisäselvitysten pyytämistapausten on arvioitu olevan nykyistä soveltamis- ja ratkaisukäytäntöä vastaavasti vähäinen, koska tieto työsuhteen kestosta ja palkanmaksusta saadaan etuudenhakijalta.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT
Anna Kukka, neuvottelupäällikkö

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT