Lausunto
244/04.01.00/2022
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Asia: VN/17575/2021

Luonnos hallituksen esityksestä SORA-säännösten muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta.

KT pitää esitystä SORA-säännösten muuttamista kannatettavana. Muutokset selkeyttävät ja täydentävät voimassa olevaa sääntelyä ja parantavat asiakas- ja potilasturvallisuutta, oppilaisten turvallisuutta sekä opiskelijoiden oikeusturvaa.

Siltä osin kun voimassa olevaa sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että hakijalla olisi SORA-alalla velvollisuus antaa koulutuksen järjestäjän tai korkeakoulun pyynnöstä tiedot enintään kaksi vuotta aiemmin hakuajan päättymisestä vireille tulleesta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta asiasta, josta ei ole tehty päätöstä, KT esittää lisäksi harkittavaksi, että aika olisi kolme vuotta.

KT näkee tärkeänä, että huolehditaan, että opiskelija saa opiskeluoikeuden peruuttamisen yhteydessä ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ja korkeakoululta ns. jälkiohjausta muuhun koulutukseen tai muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin hakeutumisessa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT 

Johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT