Lausunto
251/04.01.00/2022
Työ- ja elinkeinoministeriölle
Asia: VN/18750/2022

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamista koskevaan luonnokseen hallituksen esitykseksi sen kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista koskevin osin.

Lakiesityskokonaisuudella pyritään turvaamaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja pitää tavoitetta erityisen tärkeänä. KT pitää tärkeänä, että sääntely mahdollistaa ukrainalaisten sotaa pakenevien henkilöiden auttamisen mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti

Ehdotetun lakimuutoksen myötä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuvan lapsen olisi mahdollista saada vastaavaa tukea kiintiöpakolaisena maahan saapuvan tai kansainvälistä suojelua saavan lapsen kanssa. KT pitää perusteltuna, että esitetyllä tavalla myönnettäisiin alaikäiselle ilman huoltajaa maahan saapuvalle lapselle palveluja matalalla kynnyksellä riippumatta siitä, ovatko he saaneet kotikunnan vai ei. KT kannattaa, että esitetyn lakimuutoksen myötä kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin maksaa korvausta tilapäistä suojelua saaville henkilöille kohdentuvien palveluiden järjestämisestä. Lakiehdotusluonnoksessa tuodaan esille, että muutos lisää valtion toimijoiden (ELY-keskukset ja KEHA-keskus) tehtäviä ja tätä myöden resurssitarvetta. Esityksessä ei kuitenkaan olla arvioitu, miten lakimuutos esitetyllä tavalla lisäisi kuntien ja hyvinvointialueiden tarvetta lisätä henkilöstöresursseja.

KT:n mielestä eri tahojen hyvällä yhteistyöllä varmistetaan sujuva yhteistyö kuntaan osoittamisprosessissa. KT toivoo, että säännöskohtaisissa perusteluissa tarkennettaisiin haavoittuvassa asemassa olevien määrittelyä ja tunnistamista.


Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT