Lausunto
256/04.01.00/2022
Sisäministeriölle
Asia:VN/18750/2022-SM-11

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Sisäministeriö pyytää lausuntoa kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamista koskevaan luonnokseen hallituksen esitykseksi sen vastaanottolakia koskevilta osin.

Lakiesityskokonaisuudella pyritään turvaamaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja pitää tavoitetta erityisen tärkeänä. KT pitää tärkeänä, että sääntely mahdollistaa ukrainalaisten sotaa pakenevien henkilöiden auttamisen mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Esityksessä esitetään lisättäväksi lain 14 §:ään uusi momentti, jolla säädettäisiin vastaanottopalvelujen lakkaamisesta tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saava saa kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan ja siirtyy näin vakinaisen asumiseen perusteella tarjottavien palveluiden piiriin. Esitetyn momentin mukaan tilapäistä suojelua saavalle, jolle on myönnetty kotikunta, voitaisiin antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen aika. Sääntely olisi näin yhdenmukainen pykälän 2 momentin kanssa. KT kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta selkeyttää vastaanottopalveluihin liittyvää sääntelyä ehdotetulla tavalla.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT