Lausunto
215/04.01.00/2022
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
VN/25557/2021

Kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle Kevasta annetun lain muuttamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa esitystä. 

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa.

Esityksen tavoitteena on myös mahdollistaa jo Kevan jäsenyhteisönä olevien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden mahdollisuus jatkaa Kevan jäsenyhteisönä vuoden 2035 loppuun.

Esityksessä hyvinvointialueiden edustus lisättäisiin Kevan hallintoon vuonna 2025 yhtä aikaa pidettävien kunta- ja hyvinvointialuevaalien jälkeen siten, että vaalien yhteistulos otettaisiin huomion kuntien ja hyvinvointialueiden edustajia valittaessa.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille siirtyy noin puolet Kevan nykyisten jäsenyhteisöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Samalla hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi.

Kuntien ja hyvinvointialueiden työantajaedunvalvonnasta annetun lain (630/2021) mukaan kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien työantaja-edunvalvonnasta vastaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Ehdotuksella ei ole hallinnon muutoksen osalta taloudellisia, toiminnallisia eikä henkilöstövaikutuksia. Ehdotuksella on vaikutuksia yksinomaan Kevan hallintoon.

Kevan uutta hallitusta valittaessa hallituksen jäsenistä kuusi ja heidän varajäsenensä valittaisiin Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisesti ehdottamista henkilöistä. Kuntien keskusjärjestön esittämien jäsenten osuus Kevan hallituksessa ja valtuutetuissa muuttuisi siten, että kunnille tai hyvinvointialueille ei olisi erikseen jyvitetty edustajia. Kevan valtuutettujen ja hallitukseen kokoonpanoon esitetään valittavaksi jäsenet siten, että kunta- ja hyvinvointialuevaalien yhteistulos otettaisiin valinnassa huomioon. Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutuksia työmarkkinaosapuolten edustukseen Kevan hallinnossa.

Hallituksen jäsenistä kolme ja heidän varajäsenensä valittaisiin kuntien ja hyvinvointi-alueiden henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallituksen jäsenistä kaksi ja heidän varajäsenensä valittaisiin Kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KT:n ehdottamista henkilöistä. Valtuutetut määräisi hallituksen varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tältä osin ei tapahtuisi muutosta.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi ammattikorkeakoulujen mahdollisuutta pysyä Kevan jäsenyhteisönä myös vuoden 2025 jälkeen. Kevasta annettuun lakiin lisättiin lailla 292/2017 säännös, jonka perusteella 1. huhtikuuta 2017 Kevan jäsenyhteisöinä olleilla ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä on oikeus pysyä Kevan jäsenyhteisöinä vuoden 2025 loppuun riippumatta niiden omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista.

Muutoksen tavoitteena oli turvata ammattikorkeakoulujen palveluksessa olevien työntekijöiden julkisen sektorin lisäeläkurvan säilyminen. Lisäeläketurvaa on karttunut henkilöille, joiden työ on alkanut ennen vuotta 1993 ja työ jatkuu katkeamatta Kevan jäsenyhteisön tai valtion palveluksessa henkilön eläkeikään tai ammatilliseen eläkeikään saakka.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lla ei ole huomautettavaa esitykseen.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen
Työmarkkina-asiamies Juha Knuuti

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT