Lausunto
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Vastaus Sosiaali- ja terveysministeriön kommentointipyyntöön 21.1.2022

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että oikeus tartuntatautipäivärahaan voisi syntyä nykyisen käytännön lisäksi myös luotettavasti todetun covid-19-tartunnan perusteella, eli tartunta-tautilääkärin määräämä karanteeni tai eristäminen ei enää olisi pakollinen tartuntatautipäivärahan saamiseksi.

KT kannattaa, että esityksen mukaisesti työnantajalle kompensoidaan työntekijän työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia koronatartunnasta ja/tai työntekijän omaehtoisesta erityksestä johtuen, kun työnantaja maksaa palkkaa ko. sairauspoissaolon ajalta. 

Lisäksi on kannatettavaa, että luotettavan selvityksen voi todeta julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön lääkäri laboratoriovarmistetun testituloksen (PCR- tai antigeenitesti) pohjalta.

KT kannattaa myös esitystä, että vastaava oikeus tartuntatautipäivärahaan olisi myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Perusteltua on myös ehdotettujen säännösten voimassa olo väliaikaisesti 30.6.2022 saakka. Tämä on linjassa muiden sairausvakuutuslakiin covid-19-epidemian vuoksi tehdyt väliaikaisten muutosten kanssa.

Yleisesti on kannatettavaa asian säätäminen esityksen mukaisesti niin, että 1 a § pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan tartuntatautipäiväraha määräytyisi esitetyn sairausvakuutuslain 8 luvun 1 a §:n uuden 4 momentin mukaisissa tilanteissa samoin perustein kuin, mitä pykälässä säädetään tartuntatautilain nojalla ansiotyöstään pois olemaan, eristettäväksi tai karanteeniin määrätyn vakuutetun tartuntatautipäivärahasta.

Kuitenkin, kun asiasta säädetään 1 a §:n yhteydessä, on kirjausta tarpeen vielä tarkentaa niin, että tämä uusi oikeus tartuntatautipäivärahaan on aina, kun työstä poissaolo johtuu todetusta tartunnasta (luotettavaan selvitykseen perustuen). Joissakin tes/ves:eissä, kuten esim. kunta-alalla työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan karanteenin ajalta, mutta eristyksen vuoksi kyllä. Nyt esitetty pykälän muotoilu ”Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen mainitulta ansiotyöstä poissaoloajalta” voi aiheuttaa tulkintaepäselvyyksiä eri työnantajilla johtuen erilaisista sopimusmääräyksistä olemassa olevan tartuntatautipäivärahan saamisen edellytyksistä palkanmaksulle karanteenin ja erityksen perusteella.

KT ehdottaa muotoilua tarkennettavaksi ”Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut työsuhteen perusteella mainitulta ansiotyöstä poissaoloajalta palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta”. Lisäksi esitetään lisättäväksi selvennyksen vuoksi samaan momenttiin uusi virke. ”Tartuntatautipäivärahaa ei makseta työntekijälle samalta ajalta palkkaa vastaavalta osalta.” 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka