Lausunto
55/04.01.00/2022
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Asia: VN/31776/2021

Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ltä lausuntoa niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esityksestä.

KT on osallistunut kolmikantaisen työryhmän työhön ja kannattaa työryhmän esitystä työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen esityksen mahdollinen antaminen sekä voimassaoloaika arvioidaan vasta lausuntokierroksen jälkeen ottaen huomioon silloin vallitseva epidemiatilanne. KT pitää joka tapauksessa työryhmän työn johtopäätöksiä tärkeinä, jotta työelämässä oltaisiin valmiimpia, mikäli joutuisimme kohtaamaan uuden variantin tai uuden vastaavanlaisen epidemian.

Työryhmä ehdottaa, että työturvallisuuslakiin lisätään uusi väliaikainen säännös, jonka perusteella työnantaja saisi oikeuden käsitellä tietoa työntekijän covid-19-rokotuksesta tai tämän sairastamasta covid-19-taudista. Tämä oikeus työnantajalla olisi, mikäli työhön liittyy ilmeinen vaara altistua covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle ja tieto on tarpeen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tekemiseen tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen virukselle altistumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.

KT pitää tärkeänä esityksen tavoitetta siitä, että työnantaja saisi paremmat edellytykset huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tavoitteena on työpaikan olosuhteista johtuvien tartuntojen ja mahdollisten ammattitautien syntymisen ehkäiseminen. Edellytysten täyttyessä työnantaja voisi tietojen perusteella paremmin suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet työpaikalla ehkäistäkseen työntekijöiden altistumisen covid-19 tautia aiheuttavalle virukselle. (s. 25.)

KT pitää tarkoituksenmukaisena, että vaikka työnantajalla olisi oikeus käsitellä em. tietoja, velvollisuutta tähän ei olisi, vaan työnantaja voi käyttää harkintaa ja huomioida muun muassa paikalliset ja alueelliset olosuhteet. KT pitää perusteltuna, että ilmeisen vaaran kynnystä ei aseteta liian korkeaksi. (s. 38.)

Käsittelyedellytysten täyttyessä työntekijän tulisi esityksen mukaan pyydettäessä esittää työnantajalle luotettava selvitys tiedoista ja viime kädessä työnantaja arvioisi, onko esitetty selvitys riittävä (s. 40). Esityksen tavoite huomioiden tämä on perusteltua. KT pitää myös tärkeänä, että esityksessä on huomioitu henkilötietojen (terveystiedot) käsittelyyn liittyvät suojatoimet.  

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli

Minna Salli

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT