Lausunto
262/04.01.00/2022
Sisäministeriölle
VN/16805/2022, VN/16805/2022-SM-3

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kiittää lausuntopyynnöstä koskien sisäasiainministeriössä valmisteltua luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maahan-muuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia, kansalaisuuslakia, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annettua lakia, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annettua lakia, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annettua lakia ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminen perusteella annettua lakia.   

Automaattista päätöksentekoa koskevaa yleislainsäädäntöä valmistellaan oikeusministeriössä. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa Maahanmuuttoviraston automaattinen päätöksenteko ehdotettavan yleislainsäädännön edellytykset täyttävissä asioissa. Esi-tyksessä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta vaatia oikaisua Maahanmuuttoviraston automaattisessa päätöksentekomenettelyssä ratkaisemassa asiassa.

KT kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi ja pitää esitysluonnosta perusteltuna ja tarpeellisena. KT pitää tärkeänä lupaprosessien automatisointia ja sujuvoittamista myös muussa viranomaistoiminnassa ja muilla hallinnon aloilla erityisesti työperäisen maahanmuuton edistämisen kannalta.

Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja sujuvoittamiseksi on välttämätöntä lisätä automaatiota Maahanmuuttoviraston selkeitä tyyppitapauksia koskevassa päätöksenteossa. Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevan lainsäädännön muutoksilla mahdollistetaan asianosaisen työntekijän tai työnantajan mahdollisuus saada virheellinen päätös korjatuksi nopeammin ja taloudellisemmin kuin hallintotuomioistuimessa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen

Sirpa Sivonen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2365
Matkapuhelin:
+358 50 571 8001
Sähköposti:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT