Lausunto
164/04.01.00/2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausuntopyyntö: VN/480/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

KT Kuntatyönantajat kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta.

Hallituksen esityksen luonnoksessa on arvioitu kustannuksia syntyvän erityisestä tuesta tehtävistä hallinnollisista päätöksistä. Taloudellisten arvioinnin oletuksena on se, että hallinnollisista päätöksistä korvataan kunnille se osa, joka tosiallisesti on kunnille uutta velvoitetta. Näin ollen esimerkiksi tuen tarpeen arvioinnista, huoltajien osallisuudesta tuen arpeen arvioinnista tai moniammatillisesta yhteistyöstä ei katsota syntyvän kuntiin uusia työtunteja tästä ehdotuksesta johtuen. Esityksessä on arvioitu, että yhden päätöksen tekemiseen riittäisi noin kaksi tuntia. Erityisen tuen päätöksistä muodostuisi varhaiskasvatuksen osalta näin ollen kustannuksia 1,5 miljoonaa euroa. KT Kuntatyönantajat pitää todennäköisenä, että tosiasiallinen hallinnollisten päätösten tekemiseen kuluvaa aika arviointiprosesseineen on arvioitua suurempi ja näin myös päätöksistä aiheutuvat kustannukset ovat arvioitua suuremmat.

Luonnoksessa on myös esitetty, että kunnissa lapsen tarvitseman tuen järjestäminen voitaisiin taata esimerkiksi lisäämällä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Esitysluonnoksessa on arvioitu, että palkkaamalla kuntiin esimerkiksi 100 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 120 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 100 varhaiskasvatuksen avustajaa, kustannuksia syntyisi arviolta noin 13,5 miljoonaa euroa. Arvio lisätyövoiman tarpeesta on kuitenkin erityisen tuen piirissä olevien lasten prosentuaalisen osuuden arvioon (8,5 %) nähden kovin alhainen. Kunnille aiheutuvaa tosiallista kustannusta tulisi seurata vuosittain ja korvata kunnille valtio-osuuksin lakimuutoksesta aiheutuvat todelliset kustannukset. 

KT Kuntatyönantajat on myös huolissaan esityksen toteuttamismahdollisuuksista työvoiman riittävyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä on pulaa, niin kelpoisuusehdot täyttävistä varhaiskasvatuksen opettajista, kuin varhaiskasvatuksen erityisopettajista, joiden tarpeen on esityksessä arvioitu kasvavan. Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta lain voimaantulo 1.8.2022 on ongelmallinen. Mikäli lakimuutos toteutetaan, se vaatisi siirtymäajan ja koulutuspaikkojen lisäämistä, niin varhaiskasvatuksen opettajien, kuin myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien osalta. 

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi lain valmistelussa tulisi huomioida se, ettei esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen osalta kahden eri lainsäädännön soveltamisen seurauksena ole tarkoituksenmukaista tehdä kahta hallintopäätöstä. 


KT KUNTATYÖNANTAJAT

Työmarkkina-asiamies Canelia Wessmann

Canelia Wessman

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2081
Matkapuhelin:
+358 40 517 5178
Sähköposti:
Canelia.Wessman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT