Julkaisu

Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksissa

Kunnan oman toiminnan ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen edellyttää tavoitteellista henkilöstöpolitiikkaa. Oppaassa on tietoa pelisäännöistä, joiden tunteminen on kuntatyönantajille tärkeää muutoksia toteutettaessa.

Kuntien tavassa tuottaa palveluja on viime vuosien aikana tapahtunut paljon muutoksia ja muutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa. Muutostilanteissa on muistettava palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten vaikutukset henkilöstöön.

Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksissa -opas on tarkoitettu kaikille kuntatyönantajille. Sen sisältöön ja painotuksiin ovat merkittävästi vaikuttaneet kuntien KT:lle esittämät kysymykset.

Opas auttaa toimimaan oikein ja kuntatyönantajan edun mukaisesti muutostilanteissa. Se tukee myös kuntatyönantajan edustajia
tilanteissa, joissa tehdään päätöksiä palvelutuotannon muutoksista.

Tietoa erilaisista palvelujen tuottamistavoista, liikkeen luovutuksista ja kilpailuttamisprosesseista

Kuntapalveluluiden uudet muodot ja haasteet edellyttävät työnantajalta uutta tietoa ja osaamista.

Oppaassa käsitellään muun muassa erilaisia palvelun tuottamistapoja, kuten työvoiman vuokraamista, sekä sitä, mikä erottaa työsuhteen ja sopimuksen palvelun ostamisesta toisistaan.

Oppaassa on käsitelty erityisen laajasti liikkeen luovutuksen liittyvää juridiikkaa ja sen vaikutuksia henkilöstön asemaan.

Oppaassa on tietoa palvelujen kilpailuttamisprosessista. Siinä otetaan kantaa myös julkisen vallan käyttöön ja sen vaikutukseen palvelujen kilpailuttamisessa.

Strategiset palvelutuotannon muutokset vaikuttavat henkilöstöön

Raja yksityisen ja julkisen sektorin välillä on murroksessa. Samalla työpaikalla voi toimia henkilöstöä useissa erityyppisissä työsuhteissa, erilaisin työsuhteen ehdoin ja eri työnantajien palveluksessa tekemässä rinnakkain työtä.

Strategiset palvelutuotannon muutokset johtavat väistämättä työnantajavaihdoksiin. Se merkitsee uusien yksiköiden perustamista, tuotantovastuiden siirtämistä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle sekä toimintojen ulkoistamista kuntasektorin ulkopuolelle. Oppaassa käydään läpi myös muutostilanteiden yhteistoimintamenettelyä.

Opas korvaa vuonna 2004 ilmestyneen osittain samoja aiheita käsitelleen oppaan.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
58 s.
ISBN-numero (Painettu):
951-755-820-1
Julkaistu:
10/2010
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
2. uudistettu painos