Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRY seuraa sopimusten toteutumista

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYn tehtävät on määritelty työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 11 §:ssä. Se seuraa työsuojelun yhteistoimintasopimuksen sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä annetun sopimuksen toteutumista. Lisäksi se antaa pyynnöstä lausuntoja sopimusten soveltamisesta aiheutuneista tulkintakysymyksistä.

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä voi tarvittaessa osallistua paikallisen tulkintakysymyksen käsittelyyn paikallisessa tilaisuudessa eli yhteistoimintatilaisuudessa.

Työsuojelun yhteistoimintaryhmälle lausuntopyynnön voivat esittää

  • työsuojelun yhteistoimintaelimet ja niissä toimivat
  • kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoelimet
  • pääluottamusmiehet
  • ammattijärjestöjen paikalliset rekisteröidyt yhdistykset

sen jälkeen, kun kyseinen asia on ensin paikallisesti käsitelty.

KT Kuntatyönantajat
 
Anna Kukka, puheenjohtaja
Merja Rusanen, sihteeri
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Nora Laine
Tomas Wass
Julkisen alan unioni
 
Merja Hyvärinen
Marko Heikkinen
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry Eija Kemppainen
Kaija Ojanperä

Esimerkkityökalu työsuojeluvaltuutetun ajankäytön selvityksen tekemiseen

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskevaan sopimuksen on kirjattu, että työsuojeluvaltuutettu esittää vuosittain työsuojelutoimikunnalle tai vastaavalle edustukselliselle yhteistoimintaelimelle selvityksen siitä, mihin tehtäväkokonaisuuksiin varattu aika on käytetty. Selvitystä hyödynnetään työpaikan työsuojelutoiminnan arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäytön selvitys on osa laajempaa työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tieto auttaa myös arvioimaan työsuojelutoimijoiden resurssien riittävyyttä.

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat kehittäneet yhdessä esimerkkityökalun työsuojeluvaltuutetun ajankäytön selvittämisen tueksi.

Ennen työkalun käyttöönottoa sitä on muokattava yhteistoiminnassa siten, että sen sisältö vastaa paikallisia tarpeita ja että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla työsuojelutoiminnan tavoitteiden seuraamista ja toiminnan kehittämistä.

Excel-pohjaa muokataan muuttamalla riviotsikoita sekä niiden alakohtia. Esimerkkityökalua voi käyttää apuna myös kokonaan oman seurantatyökalun luomiselle.

Selvitykseen voi tarvittaessa lisätä lukumäärätietoja esimerkiksi työpaikkakäynneistä, työsuojelutarkastuksista tai työkykyprosesseista. On tärkeä myös kiinnittää huomiota siihen, että selvitykseen ei laiteta sellaisia tietoja, joista yksittäinen työntekijä tai työyhteisö on mahdollista tunnistaa. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, miten ja millä tarkkuudella ajankäytöstä raportoidaan. Selvityksen tarkkuuden tulee kuitenkin olla sellainen, että se palvelee tarkoitustaan ja on helposti tehtävissä. Myös työsuojelupäälliköt voivat halutessaan käyttää pohjaa oman toiminnan raportointiin, suunnitteluun ja arviointiin.

Työsuojelun yhteistyöryhmä TYRY on tehnyt 3.2.2015 muistion, joka käsittelee varatyösuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja korvausta tämän sijaistaessa varsinaista työsuojeluvaltuutettua.

TYRYn lausunto työsuojelun nykyisen toimikauden pidentämisestä palvelurakenneuudistuksen perusteella

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRY on antanut 29.3.2021 lausunnon työsuojelun nykyisen toimikauden pidentämisestä. Se ei pidä perusteltuna, että toimikautta pidennettäisiin palvelurakenneuudistuksen perusteella.

Yhteystiedot

Anna Kukka

Anna Kukka

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Merja Rusanen

Merja Rusanen

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2513
Matkapuhelin:
+358 50 570 4326
Sähköposti:
Merja.Rusanen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen