Tiedote

Paikallisia säästösopimuksia tarvitaan

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on huolissaan siitä, etteivät henkilöstöjärjestöt ole valmiita minkäänlaisiin paikallisiin säästösopimuksiin. Kunta-alalla on laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Näin voitaisiin ottaa huomioon kunkin kunnan ja kuntayhtymän omat sopeutustarpeet ja lähtökohdat. Jalosen mukaan paikallisilla sopimuksilla voidaan välttää lomautuksia ja irtisanomisia sekä turvata työpaikkojen säilyminen.

KT Kuntatyönantajien vuodenvaihteessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjohdolle tekemästä selvityksestä käy ilmi, että vain 11 kunnassa/ kuntayhtymässä oli viime vuonna sovittu henkilöstömenosäästöistä paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla.

Lomautuksilta vältytään yleensä silloin, kun on päästy paikallisesti sopimukseen säästötoimenpiteistä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Säästötarvetta lähes kaikissa kunnissa
ja kuntayhtymissä

KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan kunta-alalla leikattiin vuonna 2015 henkilöstömenoista keskimäärin 1,4 prosenttia. Tämä on 302 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoimakustannuksista. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen oli viime vuonna noin 21 miljardia euroa.

Suuruusluokaltaan samantasoisia säästöjä on odottavissa myös tälle vuodelle. Selvitykseen vastanneet kuntatyönantajat varautuvat tänä vuonna 1,6 prosentin eli 336 miljoonan euron säästöihin työvoimakustannuksista. Selvityksen mukaan säästötarvetta on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Pieni osa säästöistä lomautuksilla ja irtisanomisilla

Säästötoimenpiteistä käytiin 53 yhteistoimintaneuvottelua viime vuonna eli noin joka viidennessä tiedusteluun vastanneessa kunnassa/ kuntayhtymässä. Tänä vuonna niitä arvioidaan käytävän ainakin 37 kunnassa/ kuntayhtymässä. Viime vuonna yhteistoimintaneuvottelut johtivat lomautuksiin 15 kunnassa/kuntayhtymässä ja taloudellisin perustein tapahtuviin irtisanomisiin 22 kunnassa/kuntayhtymässä.

Viime vuonna kunta-alalla lomautettiin noin 4 900 henkilöä. Lomautuksen pituus oli keskimäärin 5,3 kalenteripäivää. Muutama kuntatyönantaja lomautti lähes koko henkilöstönsä, mutta osassa kuntia ja kuntayhtymiä lomautettiin vain muutama henkilö.

Kuntatyönantajien tämän hetken arvion mukaan 16 kuntaa/ kuntayhtymää lomauttaa kuluvana vuonna yhteensä noin 2 300 henkilöä keskimäärin 16 kalenteripäiväksi.

Taloudellisin perustein kuntasektorilla irtisanottiin viime vuonna noin 250 henkilöä ja tänä vuonna arviolta noin 300 henkilöä. Irtisanomisia toteutti tai suunnittelee parikymmentä kuntaorganisaatiota.

Säästöistä valtaosa saavutetaan muilla keinoin

Edellisvuosien tapaan kuntasektorilla noin kolme neljäsosaa kokonaissäästöistä saavutetaan muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Valtaosa säästöistä syntyy hyödyntämällä luonnollista poistumaa ja tiukentamalla rekrytointia, järjestelemällä töitä uudelleen, kehittämällä toimintoja sekä tehostamalla töitä muulla tavoin.

Kunnissa ja kuntayhtymissä pyritään entistä enemmän pysyvään kustannusten alentamiseen mm. tekemällä useampivuotisia talouden tasapainottamisohjelmia. Säästöjä haetaan myös pitkäkestoisilla työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä, esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentämisellä.

Kuntataloutta tarkasteltava kokonaisuutena

Henkilöstömenosäästöt ovat tärkeä osa kuntatalouden tasapainottamista. Pysyviin säästöihin päästään kuitenkin vain tarkastelemalla kuntataloutta kokonaisuutena. Avainasemassa ovat mm. rakenteelliset uudistukset, työn tekemisen organisointi ja työskentelymenetelmien uudistaminen.

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita ei ole toistaiseksi pystytty vähentämään. Myös kunnallisten palvelujen kysyntä on kasvanut. Heikon talouskasvun ja korkean työttömyyden tilanteessa tulot eivät riitä kattamaan menoja.

Henkilöstömäärä vähenee edelleen

KT Kuntatyönantajien henkilöstömenosäästötiedusteluun vastasi 243 kuntaa ja kuntayhtymää. Tiedustelu kattaa 71 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä. Lokakuussa 2014 kuntasektorilla työskenteli 429 000 palkansaajaa. Ennusteen mukaan vuonna 2018 kuntasektorilla työskentelisi 413 000 palkansaajaa. Luvussa ei ole otettu huomioon sote- ja maakuntauudistuksen tuomia henkilöstövaikutuksia.

Tiedustelu henkilöstömenojen sopeutustoimista vuosina 2015 ja 2016

Video Kunta.tv:ssä: Markku Jalonen:Irtisanomiset vältettäisiin paikallisilla sopimuksilla

Lisätietoja:

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija +358 9 771 2324, +358 50 527 1092