Lausunto
62/04.01.00/2024
Valtioneuvostolle
VN/19788/2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Yleiset huomiot

Yleiset huomionne esityksestä

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ollut edustettuna esityksen kohdassa 1.2. mainitussa kolmikantaisessa työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa paikallista sopimista käsittelevässä työryhmässä, jossa kyseessä oleva esitys on valmisteltu. 

Esityksen pääasiallisessa sisällössä todetaan, etteivät työehtosopimusten sopijapuolta ja henkilöstön edustajaa koskevat muutokset koske julkista sektoria valtiota lukuun ottamatta. Tämä on ollut kunta- ja hyvinvointialan työnantajia edustavan KT:n lähtökohta ja olemme tyytyväisiä tähän rajaukseen. Paikallista sopimista kuntien ja hyvinvointialueiden sektorilla on selostettu esityksen luvussa 2. Alalla on kattava luottamusmiesjärjestelmä ja laajat mahdollisuuden paikalliselle sopimiselle. Katsomme ettei ole syytä puuttua järjestelmään, joka toimii.

Nykytila ja sen arviointi

2 luku - Nykytila ja sen arviointi

Luvussa 2 on selostettu kunta- ja hyvinvointialan paikallisen sopimisen säädöspohja ja käytännöt. Meillä ei ole kokonaisuuteen huomauttamista. 

Vaikutukset ja muut toteuttamisvaihtoehdot

5 luku - Muut toteuttamisvaihtoehdot

Kohdassa 4.2.3 muut yhteiskunnalliset vaikutukset todetaan, etteivät muutokset kosketa julkisen sektorin työpaikkoja valtiota lukuun ottamatta. KT:llä ei ole huomauttamista kyseiseen kohtaan. 

Työsopimuslaki

13 luvun 7§ - Poikkeaminen työehtosopimuksella

Työsopimuslakiin ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat mm. luottamusvaltuutetun asemaa paikalliseen sopimiseen liittyen (TSL 13:3). Nämä muutokset eivät koske kunta- ja hyvinvointialaa. 

Samoin esityksessä on ehdotus työsopimuslain 13 luvun 7 §:n muuttamisesta. Asia koskee toisin sopimisen osapuolista sovittaessa eräistä työsopimuslain määräyksistä. Muutos ei koske kunta- ja hyvinvointialaa. Tämä on todettu kyseisen määräyksen 3 momentissa. KT kannattaa valittua sanamuotoa. 

Työaikalaki

34 § - Poikkeaminen työehtosopimuksella

Esityksessä on ehdotus työaikalain 34 §:n muuttamisesta. Asia koskee toisin sopimisen osapuolista sovittaessa eräistä työaikalain määräyksistä. Muutos ei koske kunta- ja hyvinvointialaa. Tämä on todettu kyseisen määräyksen 7 momentissa. KT kannattaa valittua sanamuotoa.

Vuosilomalaki

30 § - Poikkeaminen työehtosopimuksella

Esityksessä on ehdotus vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta. Asia koskee toisin sopimisen osapuolista sovittaessa eräistä vuosilomalain määräyksistä. Muutos ei koske kunta- ja hyvinvointialaa. Tämä on todettu kyseisen määräyksen 3 momentissa. KT kannattaa valittua sanamuotoa.

Työehtosopimuslaki

1 §

Työehtosopimuslakiin ehdotetut muutokset siitä, keiden henkilöstön edustajien kanssa paikallinen sopimus voidaan tehdä, eivät koske kunta- ja hyvinvointialaa.

KT kannattaa kunta- ja hyvinvointialan jättämistä ko. määräysmuutoksen ulkopuolelle ja yhtyy esitettyyn perusteluun: Henkilöstö on kattavasti edustettu alan luottamusmiesjärjestelmän puitteissa.